[…] ويژگيهاي پايداری اقلام تعهدی يكي از اهداف مهم تحقيقات حسابداری مالی است. اقلام تعهدي محصول مستقيم حسابداری تعهدی است كه […]