[…] به ابزارهای کمکــی مانند صندوق فروشگاهی، دستگاه بارکــدخوان، ترازوی وزنی، صفحات لمســی، […]