تماس با ما - قیاس

ویدیوهای ما

نرم افزار حسابداری_ ورود اسناد حسابداری
در این آموزش به معرفی عملیات مالی و ورود اسناد حسابداری در زیر سیستم حسابداری میپردازیم.در صفحه اصلی نرم افزار در منوی حسابداری فرم ورود اسناد حسابداری را داریم...
نرم افزار حسابداری _ مرور ماهانه
مرور ماهانه حسابها مانده هر ماه را بر اساس ماهیت آن نشان میدهد...
نرم افزار حسابداری _ مرور حساب ها
در این آموزش به معرفی گزارشات و مرور حساب ها می پردازیم...
نرم افزار حسابداری _ مرور ترکیبی
فرم مرور ترکیبی حساب ها به صورت یک ماتریس عمل میکند یعنی دارای یک سطر و ستون است...
نرم افزار حسابداری قیاس _ مرور پله ای
در این آموزش می توانیم برای گزارش گیری از حساب ها از فرم مرور پله ای استفاده کنیم...
نرم افزار حسابداری قیاس _ مدیریت اسناد حسابداری
در منوی حسابداری در قسمت مدیریت فرمی به نام مدیریت اسناد حسابداری داریم که...
نرم افزار حسابداری _ شرح استاندارد
در این آموزش ایجاد شرح استاندارد برای حساب های تفصیلی می پردازیم...
نرم افزار انبارداری _ اختتامیه انبار
جهت ثبت سند اختتامیه یا موجودی پایان دوره انبار،که معمولا در پایان دوره مالی صورت می گیرد،وارد فرم اختتامیه می شویم...
نرم افزار انبارداری _ انبارگردانی
جهت عملیات انبارگردانی که معمولا در پایان هر دوره مالی،قبل از بستن انبار انجام میشه و سند کثری و اضافی در انبار ثبت میشه؛ابتدا در منوی انبار وارد فرم انبار گردانی می شویم...
نرم افزار انبارداری _ اعتبار کالا در انبار
برای دادن اعتبار به کالاهامون در انبارهایی که در نرم افزار تعریف کردیم،ابتدا در منوی انبار وارد فرم اعتبار کالا در انبار می شویم...
نرم افزار انبارداری _ تعریف کالا
برای ایجاد یک کالای جدید در منوی انبار وارد فرم تعریف کالا می شویم.در این قسمت دکمه جدید را می زنیم و...
نرم افزار انبارداری _ سند خروج انبار
در فرم سند خروج،نوع سند خروج بر اساس اسنادی که در تنظیمات انبار معادل با خروج انبار تعریف کردیم،قابل نمایش است...
نرم افزار انبارداری _ سند ورود انبار
برای ثبت انواع سند ورود در انبار،در منوی انبار وارد فرم سند ورود می شویم...
نرم افزار انبارداری _ گروه کالا
برای ایجاد یک گروه جدید،برای انواع کالا ابتدا در منوی انبار در قسمت اطلاعات پایه وارد فرم ورود کالا می شویم...
نرم افزار انبارداری _ محاسبه ی ریالی کالا
جهت انجام محاسبه ریالی کالاها، ابتدا در فرم انبار در فرم مدیریت اسناد انبار؛ کلیه اسنادی که در انبار ثبت شده اند باید به حالت قطعی و تایید کنترل تعدادی در بیایند...
نرم افزار انبارداری _ مدیریت اسناد انبار
جهت دسترسی به فرم مدیریتی وارد فرم مدیریت اسناد انبار می شویم،در این فرم کلیه اسنادی که در انبار خرید و فروش ثبت شدند قابل گزارش گیری است و...
نرم افزار انبارداری _ مرور اسناد انبار
در منوی انبار در قسمت مدیریت 4فرم مرور برای اسنادی که در انبار صادر شده اند در نرم افزار قیاس وجود دارد...
نرم افزار انبارداری _ واحد سنجش
برای ایجاد واحد کالاها، ابتدا در منوی انبار وارد فرم واحد سنجش می شویم...
نرم افزار خزانه داری _ مدیریت دریافت و پرداخت
در منوی خزانه در قسمت دریافت و پرداخت، فرم مدیریت اسناد دریافت و پرداخت را داریم...
نرم افزار خزانه داری _ کارتخوان
تعریف دستگاه کارتخوان؛ برای ایجاد یک کارتخوان جدید در سیستم، در منوی خزانه وارد فرم کارتخوان می شویم...
نرم افزار خزانه داری _ دفتر چک
جهت انجام عملیات، بر روی چک های دریافتی و پرد اختی، ابتدا وارد منوی خزانه و وارد فرم دفتر چک می شویم...
نرم افزار خزانه داری _ دسته چک
برای ایجاد یک دسته چک جدید در نرم افزار قیاس،در منوی خزانه وارد فرم تعریف دسته چک می شویم...
نرم افزار خزانه داری _ حساب بانکی
برای ایجاد یک حساب بانکی جدید در نرم افزار، در منوی خزانه ابتدا وارد فرم حساب بانکی می شویم...
نرم افزار خزانه داری _ ثبت سند دریافت
برای ایجاد یک دریافت جدید یا سند دریافت جدید، ابتدا خزانه سپس فرم دریافت می شویم...
نرم افزار خزانه داری _ ثبت سند پرداخت
برای ثبت یک سند پرداخت جدید در منوی خزانه،، وارد فرم پرداخت می شویم؛ در این فرم 4روش پرداخت وجود دارد...
نرم افزار خزانه داری _ تعریف صندوق
برای ایجاد یک صندوق در نرم افزار خزانه؛ وارد فرم خزانه می شوید،سپس بر روی فرم تعریف صندوق کلیک می کنیم...
نرم افزار خزانه داری _ انواع هزینه
برای ایجاد یک نوع هزینه در سیستم قیاس،وارد فرم نوع هزینه می شوید و با زدن دکمه جدید اقدام به تعریف یک نوع هزینه می کنیم...
نرم افزار خزانه داری _ انواع درآمد
برای ایجاد نوع درآمد در سیستم خزانه، وارد فرم انواع درآمد می شویم و با زدن دکمه جدید...
نرم افزار خزانه داری _ انتقال حساب
برای انتقال یک مبلغ از یک حساب،که شامل حساب صندوق و یا حساب بانکی می باشند؛ ابتدا وارد فرم خزانه و وارد فرم انتقال می شویم...