• حسابداری
  • فروش بازرگانی
  • انبار تعدادی
  • خزانه داری
  • سیستم تولید گردش کالا
  • امکان چند انباری و دو شرکتی
  • تلگرام سنتر قیاس به صورت رایگان
  • بسته تولید پایه
  • کنترل ریالی انبار
  • سیستم قیمت تمام شده
  • امان تعریف مراکز هزینه و پروژه

ثبت درخواست

www.Gheyas.com