براي ايجاد گروه تفصيل و مركز هزينه پروژه به صورت زير اقدام نمائيد:

  1. ابتدا از زير سيستم حسابداري بر روي تعريف تفصيلها كليك نمائيد .  1. در فرم باز شده بر روي تفصيلي شناور كليك نمائيد، سپس با كليك نمودن بر روي اضافه ، نام گروه تفصيل خود را در فيلد نام وارد كرده و گزينه ي" تاييد" را بزنيد.  1. براي تعريف تفصيل (زير مجوعه گروه تعريف شده) بر روي گروه تعريف شده كليك نموده، گزينه ي" اضافه " را بزنيد، نام تفصيل را در فيلد مورد نظر وارد نموده سپس برروي گزينه ي " تاييد" كليك نمائيد.نكته : حتما بايد حساب تفصيل، مركز هزينه، پروژه در سطح سوم ليست درختي ايجاد شود تا قابل استفاده باشد.براي تعريف پروژه و مركز هزينه هم دقيقا همانند تفصيل اقدام نمائيد.ارتباط حساب معين با تفصيل ، مركز هزينه و پروژه:

  1. ابتدا از سر فصل حسابها بروي معين مورد نظركليك نمائيد تا جدول سمت راست نمايان گردد.
  2. به ترتيب با كليك بر روي گزينه هاي "تفصيل ، مركز هزينه و پروژه" گروه تفصيل مورد نظر را تيك دار نموده و برروي دكمه ذخيره كليك نمائيد.
  3. براي عدم ذخيره تغييرات برروي ابطال كليك نمائيد.