[…] آن دارايي است . يكي از عوامل مؤثر بر ريسك دارايي ها قابليت نقدشوندگی آنهاست نقش عامل نقدشوندگی در ارزش گذاري داراييها حايز […]