[…] خواهد بود. به طور معمول، نیمی از سهام را نمی توان در بازار سهام خریداری کرد. با این حال، در این مورد، ممکن است به دست […]