[…] را در نوردید و همچنین با داشتن ویژگی دو زبانه بودن و چند ارزی بودن مشتریانی از آسیا و اروپا دارا می باشد.  از جمله […]