مدیریت هزینه در سازمان (قسمت چهارم)

1397/04/31

مدیریت هزینه در یک سازمان، طرح پروژه یک سند زندگی است، بنابراین برآورد هزینه، برنامه ریزی، و خطرات تغییر می کند.

- به روز رسانی ها از طریق چرخه عمر برنامه بر اساس نقاط بازبینی انتقادی صورت می گیرد.

• اصلاح تعریف برنامه، نقاط عطف / ​​بررسی سالانه، مذاکرات قرارداد، بلوغ برنامه

- واقعیت های بودجه یا ادغام اطلاعات برنامه عملکرد واقعی بخش مدیریت

- به روز رسانی مداوم سریع و داده های مداخله دفاع از برنامه در طول زمان و تعیین هزینه / برنامه / خطرات سریع به سرعت

آثار برنامه رفع شده به راحتی قابل دفاع هستند:

- به عنوان پروژه بلوغ و حرکت از طریق مراحل چرخه عمر، هزینه های برآورد شده، برنامه ها، و خطرات با واقعیات جایگزین می شوند.

- به روز رسانی مصنوعات (برآورد، برنامه ریزی، خطرات) باید مطابق باشد.

با روند شرح داده شده در بخش قبلی مستندات به طور کامل باید به عنوان مصنوعات اصلی باشد.

انگیزه:

مدل مالکیت کل:

- مدیران برنامه، سازمان، و موفقیت برنامه همه مرتبط هستند.

- موفقیت مشترک، شکست مشترک

جایزه های پولی:

- در برابر مشارکت تلاش تیم فردی جایزه تیم انگیزه تضمین موفقیت برنامه

- جایزه معوق برای PM / مدیریت

• تخفیف پاداش / جبران خسارت تا بعد از یک نقطه عطف موفق برنامه

• معیارهای ورود به سیستم و خروج از برنامه، اجرای معمول برنامه را از بین می برد.

موفقیت فقط برای تصمیمات کوتاه مدت است.

 انگیزه های غیر پولی

- مشارکت مجدد PM در ظرفیت نظارت (سطح سازمانی) به عنوان شرطی از نقش شغلی

• هیئت مدیره کنونی و آینده PM برای بررسی برنامه ها

o مالکیت را در سطح سازمانی تشویق می کند.

o حذف PM ها تنها با توجه به موفقیت تنها برای مدتی طول می کشد.

• پیشگامان آینده علاقمند به موفق شدن در کسب هستند، زیرا ممکن است آنها جانشین معاون فعلی شوند.

- این رویکرد تیمی یا همکاری در هر دو برنامه و سطح سازمانی، موفقیت همه برنامه ها افزایش خواهد یافت.

 

– Program managers, organization, and program success all linked

– Shared success, shared failure

Monetary awards

– Team bonus ensures program success by incentivizing team effort versus individual contributions

– Deferred bonus for PM/Management

• Deferring bonuses/compensation until after a successful program milestone

• Clear entrance and exit program criteria will eliminate the common practice of executing program success for only near term decisions

Non-Monetary Incentives

– PM’s participation in an oversight capacity (enterprise level) as a condition of a job role

• Corporate board of current and future PM’s to review programs o Encourages ownership at the enterprise level o Eliminate PMs focusing on success for his/her tenure only

• Future PMs have a vested interest in the successful of the acquisition, because they may be the successor to the current PM

مدیریت هزینه