[…] که از پیش تعیین شده است محاسبه می شود. ازتغییرات شاخص مصرف کننده برای ارزیابی تغییرات قیمت مرتبط با هزینه زندگی […]