حسابداری دولتی (Governmental accounting)
حسابداری دولتی (Governmental accounting)
1397/04/06


حسابداری دولتی نظارت دقیق بر منابع را کنترل می کند، در حالیکه فعالیت های خود را به صندوق های مختلف تقسیم می کند تا مشخص شود که منابع چگونه به برنامه های مختلف هدایت می شوند. این رویکرد از حسابداری توسط همه نوع نهادهای دولتی از جمله شهر ها، شهرداری و نهادهای خاص مورد استفاده قرار می گیرد.

جمع آوری و تفسیر فرآیندهای مالی دستگاه های اجرایی از زیر مجموعه امور مربوط به دولت می باشد. داده های دریافتی صرف امور مربوط به کشور و کنترل بودجه می شود.
با توجه به نیازهای منحصر به فرد دولتها، مجموعه ای متفاوت از استانداردهای حسابداری برای این سازمان ها ایجاد شده است. سازمان اصلی که مسئول ایجاد و به روز رسانی این استانداردها است، هیئت استانداردهای حسابداری دولتی (GASB) است. GASB مسئول توسعه استانداردهایی حسابداری و گزارشگری مالی برای دولت های محلی و ایالتی است، در حالی که هیئت استانداردهای حسابداری مالی (FASB) مسئولیت مشابه ای دارد، اما برای تمام اشخاص دیگر که به فعالیت های دولتی مرتبط نیستند.
یک صندوق نهاد حسابداری مجموعه ای از حساب های متعادل کننده ای است که، برای ضبط منابع و بدهی های مالی و همچنین فعالیت های عملیاتی استفاده می شود و برای انجام فعالیت های خاص یا دستیابی به اهداف هدفمند استفاده می شود. استفاده از یک صندوق مستقل قانونی نیست. بودجه ها توسط دولت ها مورد استفاده قرار می گیرند، زیرا دولت ها نیاز به کنترل بسیار دقیق منابع خود دارند، و منابع مالی برای نظارت بر جریان و خروج منابع طراحی شده اند، با توجه به مقدار باقیمانده موجودی، با جدا کردن منابع به صندوق های چندگانه، دولت می تواند بیشتر از نظارت بر استفاده از منابع نظارت کند، در نتیجه شاهد به حداقل رساندن هزینه و یا صرف در مناطق  و امور غیر مجاز از طریق بودجه دولتی خواهیم بود .
برخی از انواع وجوه از مبنای مختلف حسابداری و تمرکز اندازه گیری استفاده می کنند. برای روشن شدن تفاوت بین این مفاهیم، اساس حسابداری حاکم است هنگامی که معاملات ثبت می شود، در حالی که تمرکز اندازه گیری تعیین می کند که چه تراکنشی ثبت شود.
هنگام برخورد با بودجه دولتی مبنای تعهدی حسابداری تنظیم می شود. مجموع این تنظیمات به عنوان مبنای تعهدی اصلاح شده است. بر مبنای اصلاح حسابداری، درآمد و منابع صندوق دولتی (مانند درآمد حاصل از صدور اوراق قرضه) زمانی تشخیص داده می شوند که در معرض تعهد قرار گیرند. این به این معنی است که این موارد نه تنها برای تأمین هزینه های دوره، بلکه بطور کل قابل اندازه گیری هستند. مفهوم "در دسترس" به این معنی است که درآمد و سایر منابع صندوق در دوره فعلی قابل جمع آوری است یا به زودی پس از آن برای پرداخت بدهی های دوره جاری موجود است. مفهوم "قابل اندازه گیری" به دولت اجازه می دهد تا مقدار دقیق درآمد را بدست آورد تا بتواند آن را جمع آوری کند.
اندازه گیری کلیدی در حساب های صندوق دولتی، تمرکز بر هزینه هایی است که، در منابع مالی خالص یک صندوق کاهش می یابد. بیشترین هزینه ها باید زمانی که مسئولیت مربوطه را متحمل شده اند گزارش شود. به این معنی است که مسئولیت و هزینه های صندوق دولتی در دوره ای که مسئولیت صندوق را دریافت می کنند، افزایش می یابد.
تمرکز منابع دولتی بر روی منابع مالی فعلی است، که به معنی دارایی هایی است که می تواند به پول نقد و بدهی تبدیل شود که با آن پول نقد پرداخت می شود. به طور خلاصه بیان می شود که ترازنامه های صندوق های دولتی شامل دارایی های بلندمدت یا دارایی هایی نیستند که به منظور پرداخت بدهی های فعلی به پول نقد تبدیل نمی شوند. به همین ترتیب، این ترازوها هیچگونه بدهی بلندمدتی نخواهند داشت، زیرا آنها نیازی به استفاده از منابع مالی فعلی برای حل و فصل آنها ندارند. این تمرکز اندازه گیری تنها در حسابداری دولتی استفاده می شود.
 
Governmental accounting maintains tight control over resources, while also compartmentalizing activities into different funds in order to clarify how resources are being directed at various programs. This approach to accounting is used by all types of government entities, including federal, state, county, municipal, and special-purpose entities.
Given the unique needs of governments, a different set of accounting standards has been developed for these organizations. The primary organization that is responsible for creating and updating these standards is the Governmental Accounting Standards Board (GASB). The GASB is tasked with the development of accounting and financial reporting standards for state and local governments, while the Financial Accounting Standards Board (FASB) has the same responsibility, but for all other entities not related to governmental activities.

حسابداری
ترازنامه
حسابداری مالی
بودجه
حسابداری دولتی
accounting
governmental accounting
اساس حسابداری
حساب
استاندارد های حسابداری
FASB
GASB