بخش بیست و ششم _ فرم کارمندان

بخش بیست و ششم _ فرم کارمندان

1396/04/27
فرم کارمندان

فرم کارمندان برای تعریف کارمندان استفاده می‌شود.
جهت تعریف کارمندان مراحل زیر را انجام دهید.

در بخش حقوق و دستمزد فرم کارمندان را انتخاب کنید.

فرم کارمندان

آیکن "جدید" را کلیک و اطلاعات کارمند را وارد (در هر سه تب کناری مشخصات فردی 1، مشخصات فردی 2، مشخصات سازمانی و فیلدهای مالیاتی اطلاعات را تکمیل کرده) و تایید کنید.

از گزینه حذف برای حذف کارمند و گزینه ویرایش نیز برای تصحیح و ویرایش اطلاعات کارمند می‌توانید استفاده کنید.

فرم کارمندان

فرم کارمندان

فرم ثبت کارکرد:

فرم ثبت کارکرد برای تعریف کارکرد کارمندان استفاده می‌شود.
جهت ثبت کارکرد کارمندان مراحل زیر را انجام دهید:

در بخش حقوق و دستمزد فرم ثبت کارکرد را انتخاب کنید.

فرم کارمندان

اطلاعات مربوط به کارکردها را انتخاب کنید و کارکرد را در جدول سمت چپ برای هر کارمند ثبت نمایید. با استفاده از گزینه های درج در همه سطرها یا درج در سطر جاری و سپس ثبت اطلاعات را بزنید.

hoghooghDastmozd-8

فرم کارمندان
نرم افزار حسابداری
خرید نرم افزار حسابداری
اموزش نرم افزار حسابداری
نرم افزار حسابداری شرکتی
نرم افزار حقوق و دستمزد
مقالات مرتبط