[…] تعريف آنها اقلام تعهدی تفاوت سود حسابداری كه بر اساس استانداردهای حسابداری تعيين مي شود و سود نقدی است. اين تعريف، اقلام تعهدي […]