اقتصاد کلان

1397/09/26

اقتصاد کلان

اقتصاد کلان شاخه ای از اقتصاد است که به بررسی نحوه رفتار اقتصاد کل می پردازد. در اقتصاد کلان، انواع مختلف پدیده های اقتصادی به طور کامل مورد بررسی قرار می گیرد مانند: تورم، قیمت ها، نرخ رشد، درآمد ملی، تولید ناخالص داخلی (GDP) و تغییرات در نرخ بیکاری.

اقتصاد کلان و اقتصاد خرد دو طرف مطالعه در مورد اقتصاد هستند. همانطور که این اصطلاح بیان می کند، اقتصاد کلان به تصویر کلی اقتصاد نگاه می کند و به سادگی، در مورد اقتصاد به عنوان یک کل تمرکز می کند. این شامل بررسی متغیرهایی مانند بیکاری، تولید ناخالص داخلی و تورم است. دولت از این عوامل و مدل ها برای کمک به توسعه سیاست های اقتصادی خود استفاده می کند. از طریق بانک های مرکزی، دولت سیاست مالی و پولی خود را برای حفظ اقتصاد در نظر می گیرد. از سوی دیگر، اقتصاد خرد به رفتار عوامل فردی در یک اقتصاد (مانند مردم، خانوارها، صنایع و غیره) تاکید دارد.

اقتصاد کلان

مطالعه اقتصاد کلان

کسانی که در زمینه اقتصاد کلان کار می کنند، شاخص های جمع کننده ای مانند نرخ بیکاری، شاخص تولید ناخالص داخلی و قیمت ها را بررسی می کنند و سپس تجزیه و تحلیل می کنند که چگونه بخش های مختلف اقتصاد به یکدیگر متصل می شوند تا بدانند که چگونه اقتصاد کار می کند.

اقتصاددانان مقیاس توسعه مدل هایی را توضیح می دهند که روابط میان عوامل مختلفی مانند مصرف، تورم، پس انداز، سرمایه گذاری، تجارت بین‌المللی و مالی، درآمد ملی و تولید را توضیح می دهد. چنین مدل های اقتصاد کلان و مدل های پیش بینی شده توسط نهادهای دولتی برای کمک به ساخت و ارزیابی سیاست های اقتصادی استفاده می شود.

مناطق خاص تحقیق

اقتصاد کلان یک زمینه نسبتا گسترده است؛ اما دو حوزه خاص تحقیق، نماینده این رشته است. یک منطقه شامل فرایند درک علیت و پیامدهای نوسانات کوتاه مدت در درآمد ملی است که به عنوان چرخه تجاری شناخته می شود. منطقه دیگر شامل فرآیندی است که اقتصاد کلان تلاش می کند تا عوامل را که رشد اقتصادی بلندمدت یا افزایش درآمد ملی را تشکیل می دهند، درک کنند.

تاریخ اقتصاد کلان

اقتصاد کلان، همانطور که در شکل مدرن آن وجود دارد، با John Maynard Keynes و انتشار کتاب خود "نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول" در سال 1936 آغاز شده است. کینز توضیح داد که در اثر افسردگی بزرگ، زمانی که کالا ناپدید شد، و کارگران بیکار، یک شاهکار است که اقتصاددانان، اقتصاد کلاسیک را ترک کردند. نظریه کینز توضیح داد که چرا وضعیت بازار ها روشن نیست. این تئوری در طول قرن بیستم شکل گرفت و به چندین مکاتب اقتصاد کلان تقسیم شد که به نام اقتصاد کینزی شناخته می شد، اغلب به عنوان نظریه کینزی شناخته می شد.

اقتصاد کلان در مقابل اقتصاد خرد

اقتصاد کلان نسبت به اقتصاد خرد اقتصادی متفاوت است، که بر عوامل کوچکتر تأثیر و بر انتخاب افراد و شرکت ها تأثیر می گذارد. عواملی که در هر دو اقتصاد خرد و اقتصاد کلان مورد مطالعه قرار می گیرند به طور کلی بر یکدیگر اثر می گذارند. به عنوان مثال، سطح بیکاری در کل اقتصاد تاثیری بر عرضه کارگران دارد که یک شرکت می تواند آن ها را استخدام کند. اقتصاد کلان، به معنای اصلی آن، شاخه ای از اقتصاد است که به جای تمرکز بر بازار های فردی، با ساختار، عملکرد، رفتار و تصمیم گیری کل یا مجموع اقتصاد به کار می رود.

در عین حال، اقتصاد خرد به گرایش های اقتصادی نگاه می کند، و یا اینکه چه اتفاقی می افتد زمانی که افراد انتخاب های خاصی را انجام می دهند. افراد معمولا به زیرگروه ها تقسیم می شوند: مانند خریداران، فروشندگان و صاحبان کسب و کار. این بازیگران با عرضه و تقاضا برای منابع با استفاده از پول و نرخ بهره به عنوان یک مکانیسم قیمت گذاری برای هماهنگی تعامل دارند.

اقتصاد کلان