تمدید مهلت ارسال اظهارنامه ارزش افزوده زمستان

تاریخ انتشار: 1403/01/29

۱۲ اردیبهشت آخرین مهلت ارسال اظهارنامه ارزش افزوده زمستان ۱۴۰۲

در حالی که قرار بود روز ۳۱ فروردین ماه آخرین مهلت تکمیل و تسلیم اظهارنامه ارزش افزوده دوره ی زمستان سال ۱۴۰۲ باشد، سازمان امور مالیاتی براساس دستورالعمل شماره ۲۰۰/۳۷۶۶/د این مهلت را تمدید کرد.
براساس دستور العمل مذکور که در تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ صادر شده، ادارات کل امور مالیاتی موظفند در مورد مودیانی که تا پایان روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره مالیاتی چهارم سال ۱۴۰۲ خود را اصلاح و یا تکمیل و به سازمان امور مالیاتی کشور مسترد نمایند، امکان برخورداری صددرصدی از بخشودگی جریمه تاخیر موضوع ماده (۳۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ را فراهم نمایند.


 

تمدید مهلت ارسال اظهارنامه ارزش افزوده زمستان
مالیات