معافیت مالیاتی حقوق در سال ۱۴۰۳

تاریخ انتشار: 1403/01/15

معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات های مستقیم در سال ۱۴۰۳

یکی از معافیت های مالیاتی مهم که در قانون مالیات های مستقیم برای اشخاص حقیقی در نظر گرفته شده، معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) قانون مذکور در خصوص معافیت درآمد حقوق می باشد. لازم به توضیح است که سقف معافیت مذکور هرساله در قانون بودجه سنواتی تعیین می گردد. لذا آگاهی از احکام مالیاتی قانون بودجه از ضرورت های حوزه ی حسابداری به حساب می آید.

در همین راستا لازم به ذکر است که براساس متن نهایی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات های مستقیم برای سال جاری مبلغ ۱,۴۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده است. به عبارتی سقف معافیت مالیاتی حقوق بگیران در سال جاری ۱۲ میلیون تومان در ماه تعیین شده است. برهمین اساس کسانی که حقوق ماهانه آن ها بیشتر از سقف معافیت تعیین شده می باشد، به صورت پلکانی مشمول پرداخت مالیات حقوق هستند. برهمین اساس نسبت به مازاد ۱۲ میلیون تا ۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان ۱۰ درصد، نسبت به مازاد ۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزارتومان تا ۲۷ میلیون تومان ۱۵ درصد، نسبت به ماراد ۲۷ میلیون تا ۴۰ میلیون تومان ۲۰ درصد و مازاد بر ۴۰ میلیون تومان ۳۰ درصد مالیات برای افراد محاسبه خواهد شد.

 

نرم افزار حسابداری بازرگانی قیاس
نرم افزار حسابداری بازرگانی قیاس
معافیت های مالیاتی