اثر « نمودارهای رنگی » در ارائه «اطلاعات مالی پيچيده» برای انواع تصميمات مالی

اثر « نمودارهای رنگی » در ارائه «اطلاعات مالی پيچيده» برای انواع تصميمات مالی

توسعه تكنولوژی، ايجاد تحول اطلاعاتی و افزايش ابعاد و عوامل تأثيرگذار بر تجارت موجب شده تا مديران، اعتباردهندگان، سرمايه گذاران و … با پيچيدگي و…