بایگانی برچسب

تعریف حسابهای تفصیلی

بخش دوم – تعریف حساب های تفصیلی در حسابداری

تعریف سرفصل حسابها،نحوه ی ایجاد حساب های تفصیلی، مرکز هزینه و پروژه :

نکته! در ابتدا باید کدینگ حسابها تنظیم شود و برای اشخاص در حسابداری حساب تعریف نمود.

ابتدا فرم مورد نظر را از لیست زیر سیستم حسابداری انتخاب می کنیم .

ادامـه مـطـلـبـــ

برو به بالا