دستورالعمل تمدید مهلت قانونی استفاده از تبصره ماده ۱۰۰

تاریخ انتشار: 1403/03/27

تمدید مهلت قانونی تعیین وضعیت مالیاتی مالیاتی اشخاص حقیقی برای عملکرد ۱۴۰۲

سازمان امور مالیاتی کشور در دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۸۶۹۸/د مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ چنین اعلام داشته که با عنایت به مجوز قانونی مراجع مربوطه مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل و پرداخت مالیات متعلقه آنان تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۵ تمدید شده است.

دستورالعمل تمدید مهلت قانونی استفاده از تبصره ماده 100
مالیات