قابل طرح بودن اظهارنامه‌های مالیاتی ارزش افزوده

تاریخ انتشار: 1402/12/26

اظهارنامه‌های ارزش افزوده با مانده بستانکار قابل طرح در هیئت‌های حل اختلاف هستند

براساس نامه شماره ۲۱۴/۸۸۲۱۴/د مرکز دادرسی مالیاتی که در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ منتشر شده، اظهارنامه‌های مالیات بر ارزش افزوده با مانده بستانکاری که با مبلغ صفر قطعی می‌شوند از مصادیق قابل طرح در هیئت‌های حل اختلاف موضوع ماده (۲۱۶) قانون مالیات‌های مستقیم می باشند.
هیئت‌های اشعاری هم باید ضمن رسیدگی به فروش‌های ناشی از خریدهای انجام شده و احراز عدم احتساب اعتبار مالیاتی مزبوردر دوره‌های مالیاتی بعد نسبت به صدور رای مقتضی اقدام نمایند.
 

اظهارنامه ارزش افزوده
مالیات