آزادسازی سپرده بانکی متوفی بدون نیاز به گواهی مالیاتی

تاریخ انتشار: 1402/11/24

بانک ها مکلف به کسر مالیات متعلق به سپرده بانکی متوفی هستند

براساس تبصره (۱) ماده ۳۴ قانون مالیات های مستقیم، چنانچه اموالی از متوفی مانند سپرده های بانکی، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار و سود متعلق به آن ها در اختیار اشخاصی مانند بانک ها و موسسات باشد،  این اختیار به سازمان امور مالیاتی کشور داده شده که اشخاص مذکور را مکلف نماید قبل از پرداخت یا تحویل اموال مربوط به ورثه، مالیات متعلقه را کسر و تا آخر ماه بعد از پرداخت به حساب سازمان امور مالیاتی واریز کرده و مابقی را به ورثه پرداخت نمایند.

در همین راستا سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخشنامه ی شماره ۲/۲۰۱۳۱۹ به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۸ خطاب به رئیس کل بانک مرکزی اعلام میدارد که برای متوفیانی که تاریخ فوت آن ها ۱۳۹۵/۰۱/۰۱ به بعد می باشد، از ابتدای سال ۱۴۰۳ بانک ها و موسسات اعتباری مکلفند در موارد درخواست وراث قانونی، پس از کسر مالیات متعلق، مابقی سپرده و سود حاصله را به وراث پرداخت نمایند. همچنین بانک ها مکلفند مالیات کسر شده را حداکثر تا پایان ماه بعد به حساب سازمان امور مالیاتی پرداخت و ظرف همین مدت مشخصات وراث و مبالغ پرداختی را نیز به سازمان اشعاری ارسال نمایند.

با در نظر گرفتن ماده 18 قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات مربوط به سپرده و سود متعلق به شرح ذیل قابل محاسبه می‌باشد : 

  • وراث طبقه اول شامل : پدر، مادر، زن، شوهر، اولاد و اولاد اولاد، به نرخ 3 درصد

  • وراث طبقه دوم شامل : اجداد، برادر، خواهر و اولاد آن‌ها، به نرخ 6 درصد 

  • وراث طبقه سوم شامل : عمو، عمه، خاله، دایی و اولاد آن‌ها، به نرخ 12 درصد
مالیات بر ارث
قوانین مالیات بر ارث
مالیات
مالیات بر ارث