نحوه توزیع عوارض وصولی ارزش افزوده و عوارض آلایندگی
1396/04/24
متن مواد ارجاعی قانون اداره شهرداری ها مندرج در قانون مالیات بر ارزش افزوده
1396/04/21
قوانین مالیاتی امور گمرکی
1396/04/19
مواد 244 الی 251 قانون مالیاتهای مستقیم
1396/04/18
مواد ۲۳۰ الی ۲۳۳ قانون مالیاتهای مستقیم
1396/04/17
نحوه توزیع عوارض وصولی ارزش افزوده و عوارض آلایندگی
ماده۱۲۳ـ عوارض وصولی ارزش افزوده و عوارض آلودگی واحدهای تولیدی موضوع بند (الف) و تبصـره (۱) ماده (۳۸
1396/04/24
متن مواد ارجاعی قانون اداره شهرداری ها مندرج در قانون مالیات بر ارزش افزوده
رفع هر گونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور، دادگست
1396/04/21
قوانین مالیاتی امور گمرکی
ماده (۶) قانون امور گمرکی - هرگاه ضمن موافقتنامه های بازرگانی دولت با کشورهای بیگانه برای کالای معین
1396/04/19
مواد 244 الی 251 قانون مالیاتهای مستقیم
ماده۲۴۴ - مرجع رسیدگی به کلیه اختلاف های مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش
1396/04/18
مواد ۲۳۰ الی ۲۳۳ قانون مالیاتهای مستقیم
ماده ۲۳۰ قانون مالیاتهای مستقیم ـ در مـواردی کـه مـدارک و اسـناد حـاکی از تحصـیل درآمـد نـزد اشخاص ث
1396/04/17
مواد 210 تا 219 قانون مالیاتهای مستقیم
ماده ۲۱۰- هرگاه مؤدی مالیات قطعی شده خود را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ برﮒ قطعی پرداخت ننماید اداره ا
1396/04/13
مواد ارجاعی قانون مالیاتهای مستقیم مندرج در قانون مالیات بر ارزش افزوده
الف ) ماده ۱۶۷ قانون مالیاتهای مستقیم وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور میت
1396/04/11
تکلیف سایر قوانین مالیات بر ارزش افزوده مرتبط و تاریخ اجراء
ماده ۵۰ ـ برقراری هر ﮔونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهـای وارداتـی و تولیـدی و همچنـین ارائـه
1396/04/10
مالیات ها و عوارض خاص
ماده ۴۲ـ مالیات نقل و انتقال انواع خودرو به استثناء ماشینهای راهسازی، کارگاهی، معدنی، کشاورزی، شناور
1396/04/03
حقوق ورودی در قوانین مالیاتی به چه معناست؟
ماده ۴۱ـ حقوق گمرکی معادل چهار درصد (۴%) ارزش گمرکی کالاها تعیین میشود. به مجموع این دریافتی و سود ب
1396/03/31
عوارض کالاها و خدمات
ماده ۳۸ ـ نرخ عوارض شهرداری ها و دهیاری ها در رابطه با کالا و خدمات مشـمول ایـن قـانون، عـلاوه بـر ن
1396/03/30
سـایـر مـقـررات مالیاتی
ماده ۳۴ـ مؤدیان مشمول مالیات موضوع این قانون مکلفند از دفاتر، صورتحسابها و سایر فرمهای مربوط، ماشینه
1396/03/29
وظایف و اختیارات سازمان امور مالیاتی
ماده ۲۴ـ سازمان امور مالیاتی کشور موظف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون، سـاختار و تشکیلا
1396/03/28
وظایف و تکالیف مؤدیان
ماده ۱۸ـ مؤدیان مکلفنـد بـــه ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام مینماید نسبت به ارائه
1396/03/27
تعاریف اولیه قوانین مالیات بر ارزش افزوده
اهمیت بحث های مالیاتی در زمان حاضر، شناخت دقیق درآمدهای مشمول مالیات، معافیتهای مالیاتی، نحوه پر
1396/03/23
معافیت های مالیاتی
ماده ۱۲ـ عرضه کالاها و ارائه خدمات زیر و همچنین واردات آنها حسب مورد از ﭘرداخت مالیات معاف میباشد:
1396/03/23
قبلی صفحه از 1 بعدی