متن مواد ارجاعی قانون اداره شهرداری ها مندرج در قانون ماليات بر ارزش افزوده

متن مواد ارجاعی قانون اداره شهرداری ها مندرج در قانون ماليات بر ارزش افزوده

رفع هر گونه اختلاف بين مودی و شهرداری در مورد عوارض به كميسيونی مركب از نمايندگان وزارت كشور، دادگستری و شورای اسلامي شهر ارجاع ميشود….