بخش بیست و هشتم- فرم صورت خلاصه در حقوق و دستمزد

فرم صورتخلاصه جهت صدور سند حسابداری برای کارمندانی که فیش حقوقی برایشان صادر شده، استفاده می‌شود. جهت مشاهده فرم صورت خلاصه مراحل زیر را انجام…