آموزش ثبت سند حسابداری در نرم افزار قیاس

1399/04/23

بخش بیست و نهم- ثبت هزینه ها در حسابداری قسمت نهم

1396/05/10

بخش بیست و هشتم- فرم صورت خلاصه در حقوق و دستمزد

1396/05/08

بخش بیست و هفتم- فرم صدور فیش حقوقی

1396/05/03

بخش بیست و ششم _ فرم کارمندان

1396/04/27

بخش بیست و پنجم- حقوق و دستمزد

  فرم کارگاهها : فرم کارگاهها برای تعریف کارگاههای موجود در شرکت استفاده

1396/04/18

بخش بیست و چهارم- ثبت هزینه ها در حسابداری-8

1390/12/27 مبلغ  150.000 ریال هزینه آب،200.000 برق، 85.000 نفت و بنزین و 550.000 ریال تلفن و اطل

1396/04/13

بخش بیست و سوم- ثبت سند خرید کالا

1390/12/25 خرید 520 عدد جاروبرقی هر یک به مبلغ 100.000 ریال از فروشگاه محمدی طی چک یک ماهه فروشگ

1396/04/11

بخش بیست و دوم- ثبت هزینه ها در حسابداری-7

1390/12/23 فروش 275 عدد ضبط صوت هر یک به مبلغ 230.000 ریال به فروشگاه خانه کالا و دریافت چک

1396/03/02

بخش بیستم- دفتر چک در خزانه داری

نوع چک دریافتی: در قسمت چک ها 4 سربرگ نزد صندوق، واگذار شده به بانک، وصول شده و خرج شده وجود دا

1396/01/07

بخش بیست و یکم- ثبت هزینه ها در حسابداری-6

برای ثبت هزینه ها در حسابداری ،1390/12/20 خرید 20 دستگاه یخچال ساید بای ساید هر یک به مبلغ 1,200

1396/01/07

بخش هجدهم- ثبت سند پرداخت در خزانه

برای پرداخت هزینه باربری می توان از خزانه داری فرم پرداخت قسمت ثبت هزینه این عملیات(ثبت سند پردا

1395/12/10

بخش نوزدهم- ثبت سند پرداخت در خزانه-1

برای ثبت سند پرداخت 10/12/1390 تنخواه دار مخارج زیر را با دستور رئیس شرکت (رضوی) در طول هفته انجا

1395/12/10

بخش شانزدهم - ثبت هزینه ها در حسابداری-4

ثبت هزینه ها در حسابداری ،1390/11/11 استرداد مقداری از خرید 1390/11/09 که فروشنده 20 عدد از ضبط

1395/11/13

بخش هفدهم - ثبت هزینه ها در حسابداری-5

ثبت هزینه ها در حسابداری،1390/11/15 پرداخت هزینه پیک و باربری (400.000 ریال) و پست و نامه به مبلغ

1395/11/13

بخش چهاردهم - ثبت هزینه ها در حسابداری-2

ثبت هزینه ها در حسابداری: 1390/10/25 خرید مبلغ 9.000.000 ریال اثاث اداری برای دفتر بطور نقد و پر

1395/11/06

بخش پانزدهم - ثبت هزینه ها در حسابداری-3

ثبت هزینه ها در حسابداری، 1390/11/02 دریافت چک ده روزه به مبلغ 43.125.000 ریال از آقای اشرفی باب

1395/11/06
قبلی صفحه از 2 بعدی