نوشتن

5 نکته ای که در ترازنامه باید به آنها دقت کنیم

در تهیه و نوشتن ترازنامه حتماً می‌بایست به نکات زیر توجه نمود

1-   نوشتن عنوان:

عنوان  ترازنامه شامل سه سطر جداگانه به شکل زیر است.

1-1 نام واحد اقتصادی: تعمیرگاه محمدی "

2-1 نام گزارش یا صورت‌حساب مالی: ترازنامه.

3-1 تاریخ گزارش: به تاریخ  16 دی‌ماه  1396، نوشتن تاریخ دارای  اهمیت زیادی هست,  چون مبالغ مندرج در  ترازنامه، وضعیت مالی مؤسسه را در آن تاریخ مشخص می‌نماید.

 

2- واحد اندازه‌گیری:

در حسابداری واحد اندازه‌گیری رویدادهای مالی، پول رایج هر کشور است؛ که در ایران ریال هست.

 

3- ترتیب نوشتن دارائی‌ها:

معمولاً در  ترازنامه دارائی‌ها به ترتیب قابلیت تبدیل به‌نقد نوشته می‌شوند. دارائی‌هایی که در جریان عادی عملیات زودتر تبدیل به‌نقد می‌شوند در ابتدا و دارائی‌هایی که دیرتر به‌ نقد تبدیل می‌شوند یا به‌منظور کسب وجه نقد استفاده می‌شوند. در ردیف‌های بعدی درج می‌گردند.

 

4- ترتیب نوشتن بدهی‌ها و سرمایه:

سرمایه بعد از نوشتن بدهی‌ها در  ترازنامه می‌آید، زیرا حق بستانکاران بر حق صاحب سرمایه تقدم دارد. بدهی‌های مختلف واحد اقتصادی به ترتیب تاریخ سررسید پرداخت در ترازنامه نوشته می‌شوند.

 

5- طرز ارائه جمع دو طرف  ترازنامه:

جمع نهائی هر ستون در طرفین  ترازنامه دارای خصوصیات زیرمی باشد:

1-جمع دو طرف  ترازنامه همیشه باهم مساوی می‌باشند.

2-   جمع دو طرف  ترازنامه در یک ردیف نوشته می‌شوند.

3-   زیر جمع نهائی  دو خط موازی کشیده می‌شود.

 

در زیر  ترازنامه "تعمیر گاه محمدی"به تاریخ 16دی ماه 1396به شکلT تهیه و ارائه شده است .

 

تعمیرگاه محمدی

 ترازنامه

به تاریخ 16دیماه 1396          (ارقام به ریال )

دارائیها:

  بدهیها:  
نقدوبانک 43.500.000 حسابهای  پرداختنی 20.000.000
حسابهایدریافتنی 500.000 وام پرداختنی 35.000.000
اثاثه 1.000.000    
آپارتمان 60.000.000

 

 

 

جمع بدهیها:

 
55.000.000
    سرمایه :  
  سرمایه آقای محمدی 50.000.000

جمع دارائیها

 

 

105.000.000 جمع بدهیها وسرمایه

105.000.000