نوشتن

5 نکته ای که در ترازنامه باید به آنها دقت کنیم

در تهیه و نوشتن ترازنامه حتماً می‌بایست به نکات زیر توجه نمود

1-   نوشتن عنوان:

عنوان  ترازنامه شامل سه سطر جداگانه به شکل زیر است.

1-1 نام واحد اقتصادی: تعمیرگاه محمدی "

2-1 نام گزارش یا صورت‌حساب مالی: ترازنامه.

3-1 تاریخ گزارش: به تاریخ  16 دی‌ماه  1396، نوشتن تاریخ دارای  اهمیت زیادی هست,  چون مبالغ مندرج در  ترازنامه، وضعیت مالی مؤسسه را در آن تاریخ مشخص می‌نماید.

 

2- واحد اندازه‌گیری:

در حسابداری واحد اندازه‌گیری رویدادهای مالی، پول رایج هر کشور است؛ که در ایران ریال هست.

 

3- ترتیب نوشتن دارائی‌ها:

معمولاً در  ترازنامه دارائی‌ها به ترتیب قابلیت تبدیل به‌نقد نوشته می‌شوند. دارائی‌هایی که در جریان عادی عملیات زودتر تبدیل به‌نقد می‌شوند در ابتدا و دارائی‌هایی که دیرتر به‌ نقد تبدیل می‌شوند یا به‌منظور کسب وجه نقد استفاده می‌شوند. در ردیف‌های بعدی درج می‌گردند.

 

4- ترتیب نوشتن بدهی‌ها و سرمایه:

سرمایه بعد از نوشتن بدهی‌ها در  ترازنامه می‌آید، زیرا حق بستانکاران بر حق صاحب سرمایه تقدم دارد. بدهی‌های مختلف واحد اقتصادی به ترتیب تاریخ سررسید پرداخت در ترازنامه نوشته می‌شوند.

 

5- طرز ارائه جمع دو طرف  ترازنامه:

جمع نهائی هر ستون در طرفین  ترازنامه دارای خصوصیات زیرمی باشد:

1-جمع دو طرف  ترازنامه همیشه باهم مساوی می‌باشند.

2-   جمع دو طرف  ترازنامه در یک ردیف نوشته می‌شوند.

3-   زیر جمع نهائی  دو خط موازی کشیده می‌شود.

 

در زیر  ترازنامه "تعمیر گاه محمدی"به تاریخ 16دی ماه 1396به شکلT تهیه و ارائه شده است .

 

تعمیرگاه محمدی

 ترازنامه

به تاریخ 16دیماه 1396          (ارقام به ریال )

دارائیها:

  بدهیها:  
نقدوبانک 43.500.000 حسابهای  پرداختنی 20.000.000
حسابهایدریافتنی 500.000 وام پرداختنی 35.000.000
اثاثه 1.000.000    
آپارتمان 60.000.000

 

 

 

جمع بدهیها:

 
55.000.000
    سرمایه :  
  سرمایه آقای محمدی 50.000.000

جمع دارائیها

 

 

105.000.000 جمع بدهیها وسرمایه

105.000.000

 

 

 

 

تازه ترین های مقالات

نسبت گردش مالی

نسبت گردش مالی

نسبت گردش معادلات  نسبت گردش مالی، یک روش حسابداری است که برای
برو به بالا