متن مواد ارجاعی قانون اداره شهرداری ها مندرج در قانون ماليات بر ارزش افزوده

رفع هر گونه اختلاف بين مودی و شهرداری در مورد عوارض به كميسيونی مركب از نمايندگان وزارت كشور، دادگستری و شورای اسلامي شهر ارجاع ميشود. بدهي هايي كه طبق تصميم اين كميسيون تشخيص داده شود طبق مقررات اسناد لازم الاجرا بوسيله اداره ثبت قابل وصول مي‌باشد.
 اجرا ثبت مكلف است بر طبق تصميم كميسيون مزبور به صدور اجرائيه و وصول طلب شهرداري مبادرت نمايد. در نقاطي كه سازمان قضائي نباشد رئيس دادگستري شهرستان يكنفر را بنمايندگی دادگستری تعيين می‌نمايد و در غياب شوراي اسلامي شهر انتخاب نماينده شورا از طرف شورای شهرستان بعمل خواهد آمد.

ماده ۲ قانون نوسازي و عمران شهري

در سراسر شهر تهران از تاريخ اول فروردين ماه ۱۳۴۸ و در ساير شهرها از تاريخي كه وزارت كشـور تعيـين و اعلام كند بر كليه اراضي و ساختمانها و مستحدثات واقع در محدوده قـانوني شـهر عـوارض خـاص سـالانه بـه مأخذ ﭘنج در هزار بهای آنها كه طبق مقررات اين قانون تعيين خواهد شد برقرار مي شود.

شهرداريها مكلفند بر اساس مقررات اين قانون عوارض مذكور را وصول كرده و منحصرا به مصـرف نوسـازي و عمران شهري برسانند. مصرف وجوه حاصل از اجراي اين قانون در غير موارد مطرح در اين قـانون در حكـم تصرف غير قانوني در اموال دولت خواهد بود.

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
Enter Captcha Here :