نرم افزار مدیریت چک

تاریخ انتشار: 1397/05/08

نرم افزار مدیریت چک

اگر شما با چک زیاد سر و کار دارید، احتمالا تا به حال با این مشکل مواجه شده اید که موعد سر رسید چک خود را فراموش کنید!

با توجه به اهمیت گردش وجوه نقد و اسناد بهادار در تمامی اصناف و واحدهای تجاری نرم افزار مدیریت چک برای کنترل امور مربوط به موجودی نقد و چک در صندوق و بانک های شرکت ها و یا حساب شخصی تهیه و تولید شده است.

از دیگر امکانات نرم افزار حسابداری قیاس مدیریت چک آن می باشد، بدین صورت که شما می توانید وضعیت چک خود را بصورت: نوع عملیات، محل عملیات، تاریخ عملیات  و تمامی مشخصات چک اعم از نام صاحب چک، شماره چک، تاریخ سر رسید، مبلغ، نام بانک و کد چک را ثبت نمایید.

در قسمت عملیات چک شما می توانید بطور مستقیم چک را از بانک وصول نمایید و یا چک را واگذار کنید.

خرج چک به اشخاص، استرداد چک به بانک، وصول مستقیم چک به صندوق و حذف آخرین عملیات را به واسطه نرم افزار مدیریت چک به سادگی انجام دهید.

در نرم افزار مدیریت چک شما این امکان را دارید که چندین دسته چک تعریف کنید.

با استفاده از نرم‌افزار خزانه‌داری قیاس دیگر نگران فراموش کردن موعد چک های خود نباشید، قابلیت یادآوری و تنظیم هشدار موعد چک موجب می شود که شما هرگز موعد چک های خود را فراموش نکنید.


 

نرم افزار مدیریت چک
مدیریت چک