نحوه توزيع عوارض وصولی ارزش افزوده و عوارض آلايندگی

ماده۱۲۳ـ عوارض وصولی ارزش افزوده و عوارض آلودگی واحدهای توليدی موضوع بند (الف) و تبصـره (۱) ماده (۳۸) قانون ماليات بر ارزش افزوده در هر شهرستان بـه نسـبت جمعيـت بـين شـهرداريها و دهياريهـای همان شهرستان توزيع می‌گردد.
 در صورتی كه آلودگی واحدهای بزرﮒ توليدی (ﭘنجاه نفر و بيشتر) بـه بـيش از يك شهرستان در يك استان سرايت كند، عوارض آلودگی براساس سياسـتهای اعلامیمعاونـت بـه نسـبت تأثيرگذاري، در كميتهاي مركب از معاون برنامه ريزي استان، فرمانداران شهرستانهاي ذيربط، مدير كل محيط زيسـت و مديركل امـور مالیـاتي اسـتان بـين شهرستانهای متأثر توزیـع مـيشود.

در صورتي كـه شهرسـتانهاي متـأثر از آلـودگی در دو يـا ﭼنـد اسـتان واقـع شـده باشـند، اعضـاء كميتـه توزيع كننده عوارض آلـودگی واحـدهاي بـزرﮒ (ﭘنجـاه نفـر و بيشـتر) متشـكل از نماينـده معاونـت، معـاونين برنامه ريزي استانهاي ذيربط، نماينده سـازمان حفاظـت محـيط زيسـت و نماينـده اداره كـل ماليـاتي براسـاس سياستهاي اعلامي معاونت اقدام به توزيع عوارض آلودگی خواهند كرد.

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
Enter Captcha Here :