مواد ۲۳۰ الی ۲۳۳ قانون مالياتهای مستقيم

ماده ۲۳۰ قانون مالياتهاي مستقيم ـ در مـواردی كـه مـدارك و اسـناد حـاكي از تحصـيل درآمـد نـزد اشخاص ثالث به استثنای اشخاص مذكور در ماده (۲۳۱) اين قانون موجود باشد اشـخاص ثالـث مكلـف‌انـد بـا مراجعه و مطالبه اداره امور مالياتی، دفاتر و همچنین اصل يا رونوشت اسناد مربوط و هرﮔونه اطلاعات مربـوط به درآمد مؤدی يا مشخصات او را ارائه دهند و گرنه در صورتی كه در اثر ايـن اسـتنكاف آنهـا زيـانی متوجـه دولت شود به جبران زيان وارده به دولت محكوم خواهند شد. مرجع ثبوت اسـتنكاف اشـخاص ثالـث و تعيـين زيان وارده به دولت مراجع صالحه قضايی است كه بـا اعـلام دادسـتانی انتظـامی ماليـاتی و خـارج از نوبـت بـه موضوع رسيدگی خواهند نمود.
 تبصره ـ در موارد استنكاف اشخاص ثالث در ارائـه اسـناد و مـدارك مـورد درخواسـت اداره امـور ماليـاتی، سازمان امور مالياتی كشور ميتواند اشخاص ثالث را از طريق دادسـتانی كـل كشـور مكلـف بـه ارائـه اسـناد و مدارك مذكور بنمايد. تعقيب قضايی موضوع مانع از اقدامات اداره امور مالياتی نخواهد بود.

ماده ۲۳۱ قانون مالياتهای مستقيم ـ در مواردی كه ادارات امور مالياتی كتبا از وزارتخانـه‌هـا، مؤسسـات دولتی، شركتهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شهرداريها و ساير مؤسسات و نهادهـای عمـومی غيـر دولتی اطلاعات و اسناد لازم را در زمينه فعاليت و معاملات و درآمد مـؤدي بخواهنـد مراجـع مـذكور مكلفنـد رونوشت گواهی شده اسناد مربوط و هرگونه اطلاعات لازم را در اختيار آنان بگذارند مگر اينكه مسـئول امـر ابراز آن را مخالف مصالح مملكت اعلام نمايد كه در اين صورت با موافقت وزير مسـئول و تأييـد وزيـر امـور اقتصادی و دارائی از ابراز آن خودداری مي‌شود و در غير اين صورت به تخلف مسئول امر بـا اعـلام دادسـتانی انتظامی مالياتی در مراجع صالحه قضائی خارج از نوبت رسیدگی و حسب مورد بـه مجـازات مناسـب محكـوم خواهد شد. ولی در مورد اسناد و اطلاعاتی كه نزد مقامات قضائی است و مقامـات مزبـور ارائـه آن را مخـالف مصلحت بدانند، ارائه آن منوط به موافقت دادستان كل كشور خواهد بود.

تبصره ـ در مورد بانكها و موسسه های اعتباری غير بانكی، سـازمان امـور ماليـاتی كشـور اسـناد و اطلاعـات مربوط به درآمد مؤدی را از طريق وزير امور اقتصادی و دارايی مطالبه خواهد كرد و بانـكهـا و موسسـه هـای اعتباری غير بانكی موظفند حسب نظر وزير امور اقتصادی و دارايی اقدام نمايند.

ماده ۲۳۲ قانون مالياتهای مستقيم ـ اداره امور مالياتی و ساير مراجع مالياتی بايد اطلاعـاتی را كـه ضـمن رسیدگی به امور مالياتی مؤدی بدست مي‌آورند محرمانه تلقی و از افشای آن جـز در امـر تشـخيص درآمـد و ماليات نزد مراجع ذيربط در حد نياز خودداری نمايند و در صورت افشا طبق قـانون مجـازات اسـلامی بـا آنهـا رفتار خواهد شد.

ماده ۲۳۳ قانون مالياتهای مستقيم ـ در صـورتي كـه اداره امـور ماليـاتی ضـمن رسـيدگی های خـود بـه تخلفات مالياتی مؤدی موضوع ماده (۲۰۱) اين قانون برخورد نمودند مكلفند مراتب را برای تعقيب به دادسـتان انتظامی مالياتی گزارش دهند.

 

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 1 میانگین: 4]
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
Enter Captcha Here :