مواد ارجاعي قانون مالياتهاي مستقيم مندرج در قانون ماليات بر ارزش افزوده

الف ) ماده ۱۶۷ قانون مالياتهاي مستقيم

وزارت امور اقتصادي و دارايي يا سازمان امور مالياتي كشور ميتواند نسبت به مؤدياني كه قـادر بـه پرداخـت بدهي مالياتي خود اعم از اصل و جريمه به طور يك جا نيستند از تاريخ ابلاغ ماليـات قطعـي بـدهي مربـوط را حداكثر به مدت سه سال تقسيط نمايد.

ب ) ماده ۱۹۱ قانون مالياتهاي مستقيم

تمام يا قسمتي از جرايم مقرر در اين قانون بنا به درخواست مؤدي با توجه به دلايل ابرازي مبنـي بـر خـارج از اختيار بودن عدم انجام تكاليف مقرر و با در نظر ﮔرفتن سوابق مالياتي و خـوش حسـابي مـؤدي بـه تشـخيص و موافقت سازمان امور مالياتي كشور قابل بخشوده شدن ميباشد.

ج) ماده ۲۰۲ قانون مالياتهاي مستقيم

وزارت امور اقتصادي و دارايي يا سازمان امور مالياتي كشور ميتواند از خـروج بـدهكاران ماليـاتي كـه ميـزان بدهي قطعي آنها از ده ميليون (10.000.000) ریال بيشتر است از كشور جلـوگیري نمايـد. حكـم ايـن مـاده در مورد مدير يا مديران مسئول اشخاص حقوقي خصوصي بابت بدهي قطعي مالياتي شخص حقوقي اعم از ماليات بر درآمد شخص حقوقي يا ماليات هايي كه به موجب اين قانون شخص حقوقي مكلف به كسر و ايصـال آن مـي‌باشد و مربوط به دوران مديريت آنان بوده نيز جاري است. مراجع ذيـربط بـا اعـلام وزارت يـا سـازمان مزبـور مكلف به اجراي اين ماده ميباشند.

نمايند سازمان امور مالياتي كشور ميتواند نسبت بـه ابطـال اسـناد مـذكور از طريـق مراجـع قضايي اقدام نمايد.

د) فصل هشتم از باب چهارم قانون مالياتهاي مستقيم ـ (مواد 203 تا 209)

ماده ۲۰۳- اوراق مالياتي به طور كلي بايد به شخص مؤدي ابلاغ و در نسخه ثاني رسيد اخذ ﮔردد. هرگاه به خود مؤدي دسترسي پیدا نشود اوراق مالياتي بايد در محل سكونت يا محل كار او به يكي از بستگان يا مستخدمين او ابلاغ ﮔردد مشروط بر اين كه بنظر مأمور ابلاغ سن ظاهري اين اشخاص براي تميز اهميت اوراق مورد ابلاغ كافي بوده و بين مؤدي و شخصي كه اوراق را دريافت مي‌دارد تعارض منفعت نباشد.

تبصره۱- هرگاه مؤدي يا در صورت عدم حضور وي بستگان يا مستخدمين او از ﮔرفتن برﮒها استنكاف نمايند يا در صورتيكه هیچ يك از اشخاص مذكور در محل نباشند مأمور ابلاغ بايد امتناع آنان از ﮔرفتن اوراق يا عدم حضور اشخاص فوق را در محل در هر دو نسخه قيد نموده و نسخه اول اوراق را به درب محل سكونت يا محل كار مؤدي الصاق نمايد. اوراق مالياتي كه به ترتيب فوق ابلاغ شده، قانوني تلقي و تاريخ الصاق تاريخ ابلاغ به مؤدي محسوب ميشود.

تبصره ۲ ـ سازمان امور مالياتي كشور ميتواند براي ابلاغ اوراق مالياتي از خدمات پست سفارشي استفاده نمايد. مأمور پست بايد اوراق مالياتي را به شخص مؤدي يا بستگان و مستخدمين او در محل ابلاغ و در نسخه ثاني رسيد اخذ كند و چنانچه مؤدي يا اشخاص ياد شده از گرفتن اوراق امتناع كنند، مأمور پست اين موضوع را در نسخ اوراق مذكور قيد و نسخه دوم را به نشاني تعيين شده الصاق ميكند و نسخه اول را به اداره مالياتي عودت ميدهد. هرگاه هیچ يك از اشخاص ياد شده در محل نباشند، مأمور پست با قيد تاريخ مراجعه،”عبارت پانزده روز پس از اين تاريخ مجددا مراجعه خواهد شد” را در اوراق مذكور قيد و نسخه دوم را به نشاني تعيين شده الصاق ميكند و نسخه اول را عودت ميدهد. مأمور ﭘست در مراجعه بعدي در صورت عدم حضور اشخاص فوق اين امر را در ذيل اوراق قيد و نسخه دوم را به نشاني تعيين شده الصاق مي‌كند و نسخه اول را به اداره مالياتي عودت مي‌دهد. اوراقي كه بدين ترتيب الصاق ميشوند از تاريخ الصاق، ابلاغ شده محسوب ميشود.

ماده ۲۰۴- مأمور ابلاغ بايد مراتب زير را در نسخه اول و دوم اوراق مالياتي تصريح و امضاء نمايد.

الف – محل و تاريخ ابلاغ با تعيين روز و ماه و سال به حروف و عدد

ب -نام كسي كه اوراق به او ابلاغ شده با تعيين اينكه چه نسبتي با مؤدي دارد.

ج – نام و مشخصات گواهان با نشاني كامل آنان در مورد تبصره ماده (۲۰۳) اين قانون

ماده ۲۰۵- اﮔر مؤدي يكي از ادارات دولتي يا مؤسسات وابسته به دولت باشد، اوراق مالياتي بايد به رئيس يا قائم مقام رئيس يا رئيس دفتر آن اداره يا موسسه ابلاغ گردد.

ماده ۲۰۶- اﮔر مؤدي شركت تجارتي يا ساير اشخاص حقوقي باشد، اوراق مالياتي بايد به مـدير يـا اشـخاص دیگری كه از طرف شركت حق امضاء دارند ابلاغ شود.

تبصره- مقررات ماده (۲۰۳) اين قانون و تبصره آن در مورد شركت‌هاي تجاري و ساير اشخاص حقوقي نيـز مجري است.

ماده ۲۰۷- در مواردي كه مؤدي محلي را به عنوان محل كار يا سكونت يا محل ابلاغ اوراق مالياتي معرفي كند و در غير اين مورد در صورتي كه اوراق مالياتي در محلي به عنوان محل كار يا سكونت مؤدي ابلاغ شود و در ﭘرونده دليل و اثري حاكي از اطلاع مؤدي از اين موضوع بوده و به اين نشاني ايراد نكرده باشد، مادامي كه محل دیگری به عنوان محل سكونت يا كار اعلام نكند، ابلاغ اوراق مالياتي به همان نشاني، قانوني و صحيح است.

ماده ۲۰۸- در مواردي كه نشاني مؤدي در دست نباشـد اوراق ماليـاتي يـك نوبـت در روزنامـه كثيرالانتشـار حوزه اداره امور مالياتي محل و اگر در محل مزبور روزنامه نباشد در روزنامه كثيرالانتشار نزديكترين محل بـه حوزه اداره امور مالياتي يا يكي از روزنامه هاي كثير الانتشار مركز آگهي مي‌شود. اين آگهي در حكـم ابـلاغ به مؤدي محسوب خواهد شد.

تبصره ۱- در متن اوراق مالياتي ابلاغ شده بايد علاوه بر مطالب مربوط، محل مراجعه، مهلت مقرر و تكليـف قانوني مؤدي درج شده باشد.

تبصره ۲- در مورد مؤديان ماليات مستغلات كه نشاني آنها طبق ماده (۲۰۷) اين قانون مشـخص نباشـد اوراق مالياتي به ترتيب مذكور در تبصره ماده (۲۰۳) اين قانون به محل مستغلي كه ماليات آن مورد مطالبه است ابلاغ خواهد شد.

ماده ۲۰۹- مقررات آئين دادرسي مدني راجع به ابلاغ، جز در مواردي كه در اين قانون مقـرر گرديـده اسـت در مورد ابلاغ اوراق مالياتي اجرا خواهد شد.

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
Enter Captcha Here :