مفاهیم حسابداری

مفاهیم حسابداری چیست؟

هر حسابدار  برای اینکه بتواند در حیطه شغلی خود رشد و پیشرفت کند باید به مفاهیم حسابداری تسلط داشته باشد.

حال می پردازیم به اینکه، مفاهیم حسابداری چیست؟

حسابداری نیز همچون سایر علوم دارای مفاهیم و روش های مختص به خود است، که به پیشبرد هر چه بهتر علم حسابداری کمک می نماید.

قوانین حسابداری که باید در آماده سازی همه حساب ها و صورت های مالی صورت گیرد. چهار اصل اساسی این است:

1. مفهوم تاخیر: درآمد و هزینه ثبت می شوند، زمانی که آنها رخ می دهد و نه زمانی که پول نقد دریافت می شود و یا پرداخت می شود؛

2. مفهوم سازگاری: هنگامی که یک روش حسابداری انتخاب شده است، این روش باید مورد استفاده قرار گیرد مگر اینکه دلیل صحیحی برای انجام آن وجود داشته باشد؛

3. نگرانی: نهادهای تجاری که برای تهیه حساب ها در حال آماده سازی هستند، در وضعیت خوبی قرار دارد و در آینده قابل پیش بینی است.

4. احتیاط (محافظه کاری): درآمد و سود تنها زمانی تحقق می یابد که وجود داشته باشد البته در صورت اطمینان و معقول بودن سود و درآمد، یعنی نباید از روش هایی استفاده کنند که در آمد و سود را از میزان واقعی آنها کمتر و یا بیشتر نشان دهد.

مفاهیم دیگر شامل

5. معادله حسابداری: دارایی های کل مساوی کل بدهی به همراه صاحبان سهام؛

6. دوره حسابداری: سوابق مالی مربوط به تنها یک دوره خاص در تهیه گزارش برای آن دوره در نظر گرفته می شود؛

7. مبنای هزینه: ارزش دارایی ثبت شده در حسابهای حسابداری باید هزینه واقعی پرداخت شود و نه ارزش فعلی بازار دارایی؛

8. نهاد: سوابق حسابداری منعکس کننده فعالیت های مالی یک کسب و کار خاص یا سازمان است، نه از صاحبان آن یا کارمندان؛

9. افشای کامل: صورتهای مالی و یادداشتهای آنها باید حاوی تمام اطلاعات مربوطه باشد؛

10. کاهش هزینه یا ارزش بازار: موجودی به قیمت یا ارزش بازار (که هر کدام پایین است) ارزشمند است.

11. نگهداری سرمایه: سود را می توان تنها پس از سرمایه گذاری شرکت به سطح اصلی خود بازگرداند، یا در سطح پیش تعیین شده نگهداری می شود؛

12. تطابق: معاملاتي كه بر درآمد و هزينه هر دو تأثير مي گذارد، بايد در همان دوره حسابرسي به رسميت شناخته شود؛

13. اهمیت: حوادث جزئی ممکن است نادیده گرفته شود، اما مهمترین آنها باید کاملا افشا شود؛

14. اندازه گیری پول: فرایند حسابداری تنها فعالیت هایی را که می توانند با نظر پولی (با برخی موارد استثنایی) بیان شوند، ثبت می کنند.

15. واقع گرایانه: اظهارات مالی باید تنها بر اساس شواهد قابل تایید، شامل یک پیگیری حسابرسی باشد؛

16. تحقق: هر گونه تغییر در ارزش بازار یک دارایی یا بدهی به عنوان سود یا زیان شناخته نمی شود تا زمانی که دارایی فروخته شود یا بدهی پرداخت شود؛

17. واحد اندازه گیری: داده های مالی باید با یک واحد واحد اندازه گیری ثبت شود.

 

 

Rules of accounting that should be followed in preparation of all accounts and financial statements. The four fundamental concepts are 
(1) Accruals concept: revenue and expenses are recorded when they occur and not when the cash is received or paid out; 
(2) Consistency concept: once an accounting method has been chosen, that method should be used unless there is a sound reason to do otherwise; 
(3) Going concern: the business entity for which accounts are being prepared is in good condition and will continue to be in business in the foreseeable future; 
(4) Prudence concept (also conservation concept): revenue and profits are included in the balance sheet only when they are realized (or there is reasonable 'certainty' of realizing them) but liabilities are included when there is reasonable 'possibility' of incurring them.