معافیت های مالیاتی

ماده ۱۲ـ عرضه كالاها و ارائه خدمات زير و همچنين واردات آنها حسب مورد از ﭘرداخت ماليات معاف ميباشد:
۱- محصولات كشاورزي فرآوري نشده
۲- دام و طيور زنده، آبزيان، زنبور عسل و نوغان
۳- انواع كود، سم، بذر و نهال

 ۴- آرد خبازي، نان، ﮔوشت، قنـد، شـكر، بـرنج، حبوبـات و سـويا، شـير، ﭘنيـر، روغـن نبـاتي و شـير خشـك مخصوص تغذيه كودكان
۵- كتاب، مطبوعات، دفاتر تحرير و انواع كاغذ ﭼاﭖ، تحرير و مطبوعات
۶- كالاهاي اهدايي به صورت بلاعوض به وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي و نهادهاي عمومي غير دولتي با تأييد هيأت وزيران و حوزه هاي علميه با تأييد حوزه ﮔيرنده هدايا
۷- كالاهايي كه همراه مسافر و براي استفاده شخصي تا ميزان معافيت مقرر طبق مقررات صادرات و واردات، وارد كشور مي‌شود. مازاد بر آن طبق مقررات اين قانون مشمول ماليات خواهد بود
۸- اموال غير منقول
۹- انواع دارو، لوازم مصرفي درمـاني، خـدمات درمـاني (انسـاني،حيـواني و ﮔيـاهي) و خـدمات توانبخشـي و حمايتي
۱۰- خدمات مشمول ماليات بر درآمد حقوق، موضوع قانون مالياتهاي مستقيم
۱۱-خدمات بانكي و اعتباري بانكها، مؤسسات و تعاوني‌هاي اعتبـاري و صـندوقهـاي قـرض الحسـنه مجـاز
۱۲- خدمات حمل و نقل عمومي مسافري درون و برون شهري، ريلي، هوايي و دريايي
۱۳- فرش دستباف
۱۴- انواع خدمات ﭘﮋوهشي و آموزشي كه طبق آئين نامـه اي كـه بـا ﭘيشـنهاد مشـترك وزارتخانـه هـاي علـوم تحقيقات و فناوري، امور اقتصادي و دارايي، بهداشت، درمان و آموزش ﭘزشـكي، آمـوزش و ﭘـرورش و كـار و امور اجتماعي ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
۱۵- خوراك دام و طيور
۱۶- رادار و تجهيزات كمك ناوبري هوانوردي ویژه فرودگاه هـا براسـاس فهرسـتي كـه بـه ﭘيشـنهاد مشـترك وزارت راه و ترابري و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و ظرف .مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون به تصويب هيأت وزيران ميرسد
۱۷-اقلام با مصارف صرفا دفاعي (نظامي و انتظامي) و امنيتي بر اساس فهرستي كه به ﭘيشنهاد مشـترك وزارت دفاع و ﭘشتيباني نيروهاي مسلح و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و بـه تصـويب هيـأت وزيـران مـيرسـد.

فهرست مذكور از اولين دوره مالياتي ﭘس از تصويب هيأت وزيران قابل اجراء خواهد بود.

ماده ۱۳ـ صادرات كالا و خدمت به خارج از كشور از طريق مبادي خروجي رسمي، مشمول ماليات موضوع اين قانون نميباشد و مالياتهاي ﭘرداخت شده بابت آنها با ارائه برﮔه خروجي صادره توسط ﮔمـرك (در مـورد كالا) و اسناد و مدارك مثبته، مسترد ميﮔردد.

تبصره ـ مالياتهاي ﭘرداختي بابت كالاهاي همراه مسافران تبعه كشورهاي خارجي كه از تاريخ خريـد آنهـا تـا تاريخ خروج از كشور بيش از دو ماه نگذشته باشد، از محل وصوليهاي جاري درآمد مربوط هنگام خروج از كشور در مقابل ارائه اسناد و مدارك مثبته مشمول استرداد خواهد بود.

ضوابط اجرائي اين ماده توسط سازمان امور مالياتي كشور تهيه و به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايـي مـيرسد.

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
Enter Captcha Here :