معافیت های مالیاتی

معافیت های مالیاتی

1396/03/23
ماده ۱۲ـ عرضه کالاها و ارائه خدمات زیر و همچنین واردات آنها حسب مورد از ﭘرداخت مالیات معاف میباشد:
۱- محصولات کشاورزی فرآوری نشده
۲- دام و طیور زنده، آبزیان، زنبور عسل و نوغان
۳- انواع کود، سم، بذر و نهال

۴- آرد خبازی، نان، ﮔوشت، قنـد، شـکر، بـرنج، حبوبـات و سـویا، شـیر، ﭘنیـر، روغـن نبـاتی و شـیر خشـک مخصوص تغذیه کودکان
۵- کتاب، مطبوعات، دفاتر تحریر و انواع کاغذ ﭼاﭖ، تحریر و مطبوعات
۶- کالاهای اهدایی به صورت بلاعوض به وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی با تأیید هیأت وزیران و حوزه های علمیه با تأیید حوزه ﮔیرنده هدایا
۷- کالاهایی که همراه مسافر و برای استفاده شخصی تا میزان معافیت مقرر طبق مقررات صادرات و واردات، وارد کشور می‌شود. مازاد بر آن طبق مقررات این قانون مشمول مالیات خواهد بود
۸- اموال غیر منقول
۹- انواع دارو، لوازم مصرفی درمـانی، خـدمات درمـانی (انسـانی،حیـوانی و ﮔیـاهی) و خـدمات توانبخشـی و حمایتی
۱۰- خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق، موضوع قانون مالیاتهای مستقیم
۱۱-خدمات بانکی و اعتباری بانکها، مؤسسات و تعاونی‌های اعتبـاری و صـندوقهـای قـرض الحسـنه مجـاز
۱۲- خدمات حمل و نقل عمومی مسافری درون و برون شهری، ریلی، هوایی و دریایی
۱۳- فرش دستباف
۱۴- انواع خدمات ﭘﮋوهشی و آموزشی که طبق آئین نامـه ای کـه بـا ﭘیشـنهاد مشـترک وزارتخانـه هـای علـوم تحقیقات و فناوری، امور اقتصادی و دارایی، بهداشت، درمان و آموزش ﭘزشـکی، آمـوزش و ﭘـرورش و کـار و امور اجتماعی ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد.
۱۵- خوراک دام و طیور
۱۶- رادار و تجهیزات کمک ناوبری هوانوردی ویژه فرودگاه هـا براسـاس فهرسـتی کـه بـه ﭘیشـنهاد مشـترک وزارت راه و ترابری و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ظرف .مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد
۱۷-اقلام با مصارف صرفا دفاعی (نظامی و انتظامی) و امنیتی بر اساس فهرستی که به ﭘیشنهاد مشـترک وزارت دفاع و ﭘشتیبانی نیروهای مسلح و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و بـه تصـویب هیـأت وزیـران مـیرسـد.

فهرست مذکور از اولین دوره مالیاتی ﭘس از تصویب هیأت وزیران قابل اجراء خواهد بود.

ماده ۱۳ـ صادرات کالا و خدمت به خارج از کشور از طریق مبادی خروجی رسمی، مشمول مالیات موضوع این قانون نمیباشد و مالیاتهای ﭘرداخت شده بابت آنها با ارائه برﮔه خروجی صادره توسط ﮔمـرک (در مـورد کالا) و اسناد و مدارک مثبته، مسترد میﮔردد.

تبصره ـ مالیاتهای ﭘرداختی بابت کالاهای همراه مسافران تبعه کشورهای خارجی که از تاریخ خریـد آنهـا تـا تاریخ خروج از کشور بیش از دو ماه نگذشته باشد، از محل وصولیهای جاری درآمد مربوط هنگام خروج از کشور در مقابل ارائه اسناد و مدارک مثبته مشمول استرداد خواهد بود.

ضوابط اجرائی این ماده توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایـی مـیرسد.
نرم افزار حسابداری
اظهارنامه مالیاتی
مالیات
قوانین مالیاتی
حسابداری خدماتی
خرید نرم افزار حسابداری
بهترین نرم افزار حسابدرای
آموزش نرم افزار حسابداری
معافیت های مالیاتی
مقالات مرتبط