مديريت سرمايه

مديريت سرمايه

مديريت سرمايه در گردش يكي از حوزه هاي مهم در مديريت مالی و مديريت سازمانها به حساب مي آيد ،زيرا به طور مستقيم نقدينگي و سودآوري شركتها را تحت تاثير قرار مي دهد .احتمال ورشكستگي براي شركتهايي كه در معرض مديريت نادرست سرمايه در گردش حتي با وجود سود آوري مثبت وجود دارد .مديريت سرمايه در گردش با داراييها وبدهي هاي جاري سروكار دار د.داراييهاي جاري يك شركت قسمت قابل توجهي از كل دارائي هاي آن را تشكيل مي دهد .سطوح بيش از حد دارائي هاي جاري مي تواند منجر به تحقق بازده سرمايه گذاري كمتر از حد متعارف شود .با وجود اين، شركتهايي كه دارائيهاي جاري كمي دارند در روند عادي عمليات كمبودها و مشكلاتی خواهند داشت.

مديريت سرمايه در گردش كارا شامل برنامه ريزي وكنترل دارائي ها و بدهي هاي جاري به گونه اي است كه ريسك ناتواني در براورده كردن تعهدات كوتاه مدت از يك طرف و اجتناب از سرمايه گذاري بيش از حد در اين دارائي ها را از طرف ديگر برطرف نمايد.

بسياري ازتحقيقات اين موضوع را تاكيد مي كنند كه مديران زمان قابل توجهي را صرف مسائل روزمره مي نمايند و يكي از مهمترين آنها مربوط به تصميمات سرمايه درگردش است. يكي از دلايل اين موضوع اين است كه دارائي هاي جاري سرمايه گذاري هاي كوتاه مدتي هستند كه به طور مداوم به ساير انواع دارائي ها تبديل مي شوند. به طور كلي تصميمات در مورد سطوح مختلف سرمايه در گردش،فراوان،مكرر و زمان بر است

يكي از اهداف نهايي هر شركت بيشينه كردن سود در درازمدت است، اما حفظ نقدينگي شركت نيز يك هدف مهم است .مسئله اين است كه به دست آوردن سود به قيمت از دست دادن نقدينگي مي تواند مشكلات جدي براي يك شركت ايجاد نمايد.بنابراين بايد يك تعادل بين اين دو هدف برقرار شود و يك هدف نباي د به بهاي هدف ديگر به دست آيد زيرا هر دوي آنها اهميت خود را دارند اگر يك شركت به سودآوري توجه نداشته باشد،نمي تواند به مدت زيادي دوام يابد واز طرف ديگر اگر نگران نقدينگي نباشد ممكن است با مشكلات ورشكستگي يا عدم پرداخت به موقع بدهي ها مواجه گردد .با توجه به دلايل فوق مديريت سرمايه در گردش بايد مورد توجه خاص قرار گيرد و در نهايت سود آوري شركت را تحت تاثير قرار مي دهد

شركتها مي توانند سطح بهينه اي از سرمايه در گردش را دارا باشند كه ارزش آنها را بيشينه نمايد . موجودي فراوان وسياست اعتباري سخاوتم ندانه،مي تواند منجر به افزايش فروش گردد .موجودي زياد ريسك كمبود موجودي را كاهش مي دهد و اعتبار تجاري به دليل اينكه امكان ارزيابي كيفيت محصول را قبل از پرداخت براي مشتريان فراهم مي سازد،مي تواند باعث افزايش فروش گردد جزء ديگر سرمايه در گردش حسابهاي پرداختني است به تعويق انداختن پرداخت ها به عرضه كنندگان اين امكان را براي واحد تجاري فراهم مي سازد تا كيفيت محصولات خريداري شده را مورد ارزيابي قرار دهد ومي تواند يك منبع انعطاف پذير و ارزان تامين مالي براي شركتها باشد .از طرف ديگر،اگر عرضه كننده به منظ ور پرداخت پيش از موعد،تخفيف پيشنهاد نمايد تاخير در پرداخت صورتحساب مي تواند بسيار هزينه بر باشد.

يك معيار رايج براي سنجش مديريت سرمايه در گردش چرخه تبديل نقد،فاصله زماني بين انجام هزينه براي خريد مواد اوليه و وصول مبالغ كالاهاي فروش رفته ،است.هر چه اين فاصله زماني طولاني تر باشد،سرمايه گذاري بيشتري در سرمايه در گردش انجام شده است.چرخه ي نقدي طولاني ممكن است سودآوري را افزايش دهد زيرا منجر به افزايش فروش گردد.با اين وجود،اگر هزينه هاي سرمايه گذاري بيشتر در سرمايه در گردش از منافع حاصل از نگهداري موجودي بيشتر يا اعطاي اعتبار تجاري بيشتر به مشتريان فراتر باشد، سودآوري واحد تجاري ممكن است با افزايش چرخه ي نقدي كاهش يابد.

موضوع مديريت سرمايه در گردش طي سالهاي 1995 تا 2008 در كشورهای آمريكا، بلژيك، هند، پاكستان و تركيه مورد مطالعه فراوان قرار گرفته است. نتايج كلي و عمومي اين تحقيقات در بورسها ، نشاندهنده اين مطلب است كه بين مولفه هاي مختلف سرمايه در گردش و سودآوري رابطه اي معنادار وقابل تامل وجود دارد. مديريت سرمايه در گردش يكي از بخشهائي است كه در ساختار مديريتي يك سازمان نقش حياتي ايفا مي كند بطوري كه در برخي موارد بحث سرمايه در گردش ونقدينگي را بسان خوني تشبيه كرده اند كه در رگهاي يك واحد تجاري در جريان است تا واحد تجاري بتواند به حيات خود ادامه دهد و از مديريت اين بخش به قلب تپنده واحد تجاري ياد شده است كه وظيفه پمپاژ خون به رگهاي سازمان را به عهده دارد.

ضرورت دارد با انجام پژوهش حاضر شواهدي بدست آيدتا مسائل فراروي مديران مورد بررسي قرار گيرد همچنين تعمق در مورد نكات زير اهميت موضوع را برجسته مي كند.

1_ در حال حاضر وضعيت نقدينگي شركتها در شرايط نامناسبي قرار دارد و اكثر شركتهاي ايراني به علت موقعيت تورمي كه در كشور حاكم است ترجيح مي دهند تا وجه نقد را به دارائي هاي ديگر تبديل كنند واين موضوع باعث مي شود كه شركتها در سررسيد بدهيها در مانده شوند و به اعتبار سازمان لطمه وارد شود

2_  تجربه نشان داده شده است كه اغلب شركتهائي كه با پريشاني مالي مواجه شده و نهايتا سرنوشت برخي از آنها به ورشكستگي كشيده مي شود.يكي از دلايل عمده آن مديريت سرمايه در گردش مي باشد.

ماهيت و اهميت سرمايه در گردش

سرمايه در گردش نيازهاي مالي كوتاه مدت موسسه تجاري را برآورده مي كند. سرمايه در گردش يك سرمايه معاملاتي است كه بيشتر از يك سال در شركت باقي نمي ماند.وجهي كه در اين اقلام سرمايه گذاري مي شود در طول عمليات تجاري تغيير ميكند.نياز براي حفظ سرمايه در گردش كافي مي تواند به سختي مورد سوال قرار گيرد.همانطوري كه گردش خون در بدن انسان جهت حفظ زندگي يك نياز خيلي مهم است گردش وجه نقد براي تداوم عمليات تجاري بسيار ضروري است

سرمايه در گردش در يك شركت،مجموعه مبالغي است كه در دارائي هاي جاري سرمايه گذاري مي شود.اگر بدهي هاي جاري كسر گردد سرمايه در گردش خالص بدست مي آيد. بسياري از دارئيهاي جاري از محل بدهي هاي جاري تامين مالي مي شوند در عين حال برخي از شركتها بخشي از دارائيهاي جاري خود را از محل بدهيهاي بلند مدت يا از محل حقوق صاحبان سهام تامين مي كنند. هر واحد انتفاعي كه نسبت جاري بيش از يك دارد سرمايه در گردش مثبت دارد.براي سطح معيني از بدهي هاي جاري،هر چه سرمايه در گردش واحد انتفاعي بيشتر باشد نسبت جاري آن بالاتر خواهد بود قراردادهاي وامهاي بلندمدت غالبا شامل مواردي ناظر بر نگهداري مبلغ معيني از سرمايه در گردش مي باشد.مقصود از در نظر گرفتن اين موارد،تامين حاشيه ايمني مناسبي براي وام دهندگان است زيرا فرض براين است كه دارائي هاي جاري در مقايسه با ساير دارائي هاي واحد انتفاعي نقدينگي بشتري را تامين مي كنند. اگر سرمايه در گردش ضعيف شود شركت به سختي مي تواند شكوفا مانده و به فعاليت خود ادامه دهد.نبود سرمايه در گردش كافي به عنوان يك علت اصلي ورشكستگي واحدهاي تجاري كوچك در بسياري از كشورهاي در حال توسعه و پيشرفته قلداد مي شود

موفقيت يك واحد تجاري بستگي به توانايي اش در جهت در يافت وجه نقد بيشتر از پرداخت آن مي باشد،مشكلات گردش وجه نقد تعداد زيادي از واحدهاي تجاري كوچك را بر اثر مديريت مالی ضعيف و بويژه كمبود برنامه ريزي نيازهاي وجه نقد دچار مشكل كرده است

مديريت سرمايه در گردش يكي از حوزه هاي مهم در مديريت مالی و مديريت سازمانها به حساب مي آيد ،زيرا به طور مستقيم نقدينگي و سودآوري شركتها را تحت تاثير قرار مي دهد .احتمال ورشكستگي براي شركتهايي كه در معرض مديريت نادرست سرمايه در گردش حتي با وجود سود آوري مثبت وجود دارد .مديريت سرمايه در گردش با داراييها وبدهي هاي جاري سروكار دار د.داراييهاي جاري يك شركت قسمت قابل توجهي از كل دارائي هاي آن را تشكيل مي دهد .سطوح بيش از حد دارائي هاي جاري مي تواند منجر به تحقق بازده سرمايه گذاري كمتر از حد متعارف شود .با وجود اين، شركتهايي كه دارائيهاي جاري كمي دارند در روند عادي عمليات كمبودها و مشكلاتی خواهند داشت.

مديريت سرمايه در گردش كارا شامل برنامه ريزي وكنترل دارائي ها و بدهي هاي جاري به گونه اي است كه ريسك ناتواني در براورده كردن تعهدات كوتاه مدت از يك طرف و اجتناب از سرمايه گذاري بيش از حد در اين دارائي ها را از طرف ديگر برطرف نمايد.

بسياري ازتحقيقات اين موضوع را تاكيد مي كنند كه مديران زمان قابل توجهي را صرف مسائل روزمره مي نمايند و يكي از مهمترين آنها مربوط به تصميمات سرمايه درگردش است. يكي از دلايل اين موضوع اين است كه دارائي هاي جاري سرمايه گذاري هاي كوتاه مدتي هستند كه به طور مداوم به ساير انواع دارائي ها تبديل مي شوند. به طور كلي تصميمات در مورد سطوح مختلف سرمايه در گردش،فراوان،مكرر و زمان بر است

يكي از اهداف نهايي هر شركت بيشينه كردن سود در درازمدت است، اما حفظ نقدينگي شركت نيز يك هدف مهم است .مسئله اين است كه به دست آوردن سود به قيمت از دست دادن نقدينگي مي تواند مشكلات جدي براي يك شركت ايجاد نمايد.بنابراين بايد يك تعادل بين اين دو هدف برقرار شود و يك هدف نباي د به بهاي هدف ديگر به دست آيد زيرا هر دوي آنها اهميت خود را دارند اگر يك شركت به سودآوري توجه نداشته باشد،نمي تواند به مدت زيادي دوام يابد واز طرف ديگر اگر نگران نقدينگي نباشد ممكن است با مشكلات ورشكستگي يا عدم پرداخت به موقع بدهي ها مواجه گردد .با توجه به دلايل فوق مديريت سرمايه در گردش بايد مورد توجه خاص قرار گيرد و در نهايت سود آوري شركت را تحت تاثير قرار مي دهد

شركتها مي توانند سطح بهينه اي از سرمايه در گردش را دارا باشند كه ارزش آنها را بيشينه نمايد . موجودي فراوان وسياست اعتباري سخاوتم ندانه،مي تواند منجر به افزايش فروش گردد .موجودي زياد ريسك كمبود موجودي را كاهش مي دهد و اعتبار تجاري به دليل اينكه امكان ارزيابي كيفيت محصول را قبل از پرداخت براي مشتريان فراهم مي سازد،مي تواند باعث افزايش فروش گردد جزء ديگر سرمايه در گردش حسابهاي پرداختني است به تعويق انداختن پرداخت ها به عرضه كنندگان اين امكان را براي واحد تجاري فراهم مي سازد تا كيفيت محصولات خريداري شده را مورد ارزيابي قرار دهد ومي تواند يك منبع انعطاف پذير و ارزان تامين مالي براي شركتها باشد .از طرف ديگر،اگر عرضه كننده به منظ ور پرداخت پيش از موعد،تخفيف پيشنهاد نمايد تاخير در پرداخت صورتحساب مي تواند بسيار هزينه بر باشد.

يك معيار رايج براي سنجش مديريت سرمايه در گردش چرخه تبديل نقد،فاصله زماني بين انجام هزينه براي خريد مواد اوليه و وصول مبالغ كالاهاي فروش رفته ،است.هر چه اين فاصله زماني طولاني تر باشد،سرمايه گذاري بيشتري در سرمايه در گردش انجام شده است.چرخه ي نقدي طولاني ممكن است سودآوري را افزايش دهد زيرا منجر به افزايش فروش گردد.با اين وجود،اگر هزينه هاي سرمايه گذاري بيشتر در سرمايه در گردش از منافع حاصل از نگهداري موجودي بيشتر يا اعطاي اعتبار تجاري بيشتر به مشتريان فراتر باشد، سودآوري واحد تجاري ممكن است با افزايش چرخه ي نقدي كاهش يابد.

موضوع مديريت سرمايه در گردش طي سالهاي 1995 تا 2008 در كشورهای آمريكا، بلژيك، هند، پاكستان و تركيه مورد مطالعه فراوان قرار گرفته است. نتايج كلي و عمومي اين تحقيقات در بورسها ، نشاندهنده اين مطلب است كه بين مولفه هاي مختلف سرمايه در گردش و سودآوري رابطه اي معنادار وقابل تامل وجود دارد. مديريت سرمايه در گردش يكي از بخشهائي است كه در ساختار مديريتي يك سازمان نقش حياتي ايفا مي كند بطوري كه در برخي موارد بحث سرمايه در گردش ونقدينگي را بسان خوني تشبيه كرده اند كه در رگهاي يك واحد تجاري در جريان است تا واحد تجاري بتواند به حيات خود ادامه دهد و از مديريت اين بخش به قلب تپنده واحد تجاري ياد شده است كه وظيفه پمپاژ خون به رگهاي سازمان را به عهده دارد.

ضرورت دارد با انجام پژوهش حاضر شواهدي بدست آيدتا مسائل فراروي مديران مورد بررسي قرار گيرد همچنين تعمق در مورد نكات زير اهميت موضوع را برجسته مي كند.

1_ در حال حاضر وضعيت نقدينگي شركتها در شرايط نامناسبي قرار دارد و اكثر شركتهاي ايراني به علت موقعيت تورمي كه در كشور حاكم است ترجيح مي دهند تا وجه نقد را به دارائي هاي ديگر تبديل كنند واين موضوع باعث مي شود كه شركتها در سررسيد بدهيها در مانده شوند و به اعتبار سازمان لطمه وارد شود

2_  تجربه نشان داده شده است كه اغلب شركتهائي كه با پريشاني مالي مواجه شده و نهايتا سرنوشت برخي از آنها به ورشكستگي كشيده مي شود.يكي از دلايل عمده آن مديريت سرمايه در گردش مي باشد.

ماهيت و اهميت سرمايه در گردش

سرمايه در گردش نيازهاي مالي كوتاه مدت موسسه تجاري را برآورده مي كند. سرمايه در گردش يك سرمايه معاملاتي است كه بيشتر از يك سال در شركت باقي نمي ماند.وجهي كه در اين اقلام سرمايه گذاري مي شود در طول عمليات تجاري تغيير ميكند.نياز براي حفظ سرمايه در گردش كافي مي تواند به سختي مورد سوال قرار گيرد.همانطوري كه گردش خون در بدن انسان جهت حفظ زندگي يك نياز خيلي مهم است گردش وجه نقد براي تداوم عمليات تجاري بسيار ضروري است

سرمايه در گردش در يك شركت،مجموعه مبالغي است كه در دارائي هاي جاري سرمايه گذاري مي شود.اگر بدهي هاي جاري كسر گردد سرمايه در گردش خالص بدست مي آيد. بسياري از دارئيهاي جاري از محل بدهي هاي جاري تامين مالي مي شوند در عين حال برخي از شركتها بخشي از دارائيهاي جاري خود را از محل بدهيهاي بلند مدت يا از محل حقوق صاحبان سهام تامين مي كنند. هر واحد انتفاعي كه نسبت جاري بيش از يك دارد سرمايه در گردش مثبت دارد.براي سطح معيني از بدهي هاي جاري،هر چه سرمايه در گردش واحد انتفاعي بيشتر باشد نسبت جاري آن بالاتر خواهد بود قراردادهاي وامهاي بلندمدت غالبا شامل مواردي ناظر بر نگهداري مبلغ معيني از سرمايه در گردش مي باشد.مقصود از در نظر گرفتن اين موارد،تامين حاشيه ايمني مناسبي براي وام دهندگان است زيرا فرض براين است كه دارائي هاي جاري در مقايسه با ساير دارائي هاي واحد انتفاعي نقدينگي بشتري را تامين مي كنند. اگر سرمايه در گردش ضعيف شود شركت به سختي مي تواند شكوفا مانده و به فعاليت خود ادامه دهد.نبود سرمايه در گردش كافي به عنوان يك علت اصلي ورشكستگي واحدهاي تجاري كوچك در بسياري از كشورهاي در حال توسعه و پيشرفته قلداد مي شود

موفقيت يك واحد تجاري بستگي به توانايي اش در جهت در يافت وجه نقد بيشتر از پرداخت آن مي باشد،مشكلات گردش وجه نقد تعداد زيادي از واحدهاي تجاري كوچك را بر اثر مديريت مالی ضعيف و بويژه كمبود برنامه ريزي نيازهاي وجه نقد دچار مشكل كرده است

Circulating capital management is considered to be one of the major areas in corporate finance management and management, since it directly affects companies' liquidity and profitability. The possibility of a bankruptcy for companies that are exposed to inappropriate management of capital even in spite of There is a positive profit. The management of circulating capital deals with current assets and assets. The current assets of a company form a significant part of its total assets. Excessive levels of current assets can lead to capital returns However, companies with low current assets in Rhône Normal operation will be shortages and problems.