مانده و گردش حساب کیف پول و بانک ها

برای مانده و گردش حساب کیف پول و بانک هاتون از گزینه اول استفاده می کنیم.

مانده و گردش حساب کیف پول و بانک ها

با لمس روی هر حساب بانکی یا کیف پول، گردش حساب آن را می توانیم مشاهده کنیم.

مانده و گردش حساب کیف پول و بانک ها

مانده و گردش حساب کیف پول و بانک ها

با لمس گزینه دوم، میتوانیم مانده هزینه ها و درآمد ها را به ریز مشاهده و گردش آن ها را مشاهده کنیم.

مانده و گردش حساب کیف پول و بانک ها

مانده و گردش حساب کیف پول و بانک ها

با لمس روی درآمد و هزینه، ریز آن ها را می توان مشاهده کرد.

مانده و گردش حساب کیف پول و بانک ها

با لمس روی هر جز از گروه ها، می توانیم گردش حساب آن را مشاهده کنیم.

مانده و گردش حساب کیف پول و بانک ها

مانده و گردش حساب کیف پول و بانک ها

برای مانده و گردش حساب افراد گزینه سوم را انتخاب می کنیم.

مانده و گردش حساب کیف پول و بانک ها

با لمس روی هر شخص می توانیم گردش حساب اون طرف حساب را مشاهده کنیم.

مانده و گردش حساب کیف پول و بانک ها

تازه ترین های آموزش حسابداری شخصی قیاس

برو به بالا