مانده و گردش حساب کیف پول و بانک ها

تاریخ انتشار: 1396/09/28

.برای مانده و گردش حساب کیف پول و بانک هاتون از گزینه اول استفاده می کنیم

مانده و گردش حساب کیف پول و بانک ها

.با لمس روی هر حساب بانکی یا کیف پول، گردش حساب آن را می توانیم مشاهده کنیم

مانده و گردش حساب کیف پول و بانک ها

مانده و گردش حساب کیف پول و بانک ها

.با لمس گزینه دوم، میتوانیم مانده هزینه ها و درآمد ها را به ریز مشاهده و گردش آن ها را مشاهده کنیم

مانده و گردش حساب کیف پول و بانک ها

مانده و گردش حساب کیف پول و بانک ها

.با لمس روی درآمد و هزینه، ریز آن ها را می توان مشاهده کرد

مانده و گردش حساب کیف پول و بانک ها

.با لمس روی هر جز از گروه ها، می توانیم گردش حساب آن را مشاهده کنیم

مانده و گردش حساب کیف پول و بانک ها

مانده و گردش حساب کیف پول و بانک ها

.برای مانده و گردش حساب افراد گزینه سوم را انتخاب می کنیم

مانده و گردش حساب کیف پول و بانک ها

.با لمس روی هر شخص می توانیم گردش حساب اون طرف حساب را مشاهده کنیم

مانده و گردش حساب کیف پول و بانک ها

مانده و گردش حساب کیف پول و بانک ها