مالیات ها و عوارض خاص

مالیات ها و عوارض خاص

1396/04/03
ماده ۴۲ـ مالیات نقل و انتقال انواع خودرو به استثناء ماشینهای راهسازی، کارگاهی، معدنی، کشاورزی، شناورها، موتورسیکلت و سه ﭼرخه موتوری اعم از تولید داخل یا وارداتی، حسب مورد معادل یک درصد (۱%) قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا یک درصد (۱%) مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها تعیین میشود. مبنای محاسبه این مالیات، به ازاء سپری شدن هر سال از سال مدل خودرو و حداکثر تا شش سال به میزان سالانه ده درصد (۱۰%) وو حداکثر تا شصت درصد (۶۰%) تقلیل می‌یابد.
تبصره ۱ ـ دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم هر نوع سند بیع قطعی، صلح، هبه و وکالت برای فروش انواع خودرو مشمول مالیات، رسید و یا ﮔواهی ﭘرداخت عوارض تا پایان سال قبل از تنظیم سند، موضوع بند (ب) ماده (۴۳) این قانون و همچنین رسید ﭘرداخت مالیات نقل و انتقال، موضوع این ماده را طبق جداول تنظیمی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام میشود، از معامل یا موکل اخذ و در اسناد تنظیمی موارد زیر را درج نمایند:

الف ـ شماره فیش بانکی، تاریخ ﭘرداخت، مبلغ و نام بانک دریافت کننده مالیات

ب ـ شماره فیش بانکی، تاریخ ﭘرداخت مبلغ و نام بانک دریافت کننده عوارض یا شماره و تاریخ ﮔواهی

ﭘرداخت عوارض

ج ـ مشخصات خودرو شامل نوع، سیستم، تیپ، شماره شاسی، شماره موتور و مدل

د ـ نام متعاملین، کدپستی و شماره ملی و یا شماره اقتصادی متعاملین

دفاتر اسناد رسمی همچنین مکلفند که فهرست کامل نقل و انتقالات انجام شده در هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد طبق فرم یا روشی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور ﭘیش بینی خواهد شد به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال نماید.

تبصره ۲ ـ دفاتر اسناد رسمی مکلفند در تنظیم وکالت نامه های کلی در مورد انتقال اموال، فروش خودرو را تصریح نمایند.

تبصره ۳ ـ دفاتر اسناد رسمی در صورت تخلف از مقررات تبصره های (۱) و (۲) این ماده مشمول جریمه به شرح زیر خواهند بود:

الف ـ در صورتی که مالیات و عوارض متعلق ﭘرداخت نگردیده و یا کمتر از میزان مقرر ﭘرداخت شده باشد، علاوه بر ﭘرداخت وجه معادل مالیات و عوارض و یا ما به التفاوت موارد مذکور، مشمول جریمه های به میزان دو درصد (۲%) در ماه، نسبت به مالیات و عوارض ﭘرداخت نشده و مدت تأخیر می‌باشد. جریمه مذکور غیر قابل بخشودگی است.

ب ـ تخلف از درج هر یک از مشخصات و موارد مذکور در بندهای (الف)،(ب)،(ج)، و (د) تبصره (۱)، در

سند تنظیمی و ارسال فهرست طبق فرم یا روش موضوع تبصره (۱) در موعد مقرر قانونی، تخلف انتظامی محسوب میشود و مطابق قوانین و مقررات ذیربط با آنان عمل خواهد ﮔردید.

تبصره ۴ ـ فسخ و اقاله اسناد خودرو تا شش ماه بعد از معامله مشمول مالیات نقل و انتقال مجدد نخواهد بود.

درصورتی که ﭘس از ﭘرداخت مالیات نقل و انتقال، معامله انجام نشود مالیات وصول شده با ﮔواهی دفتر اسناد رسمی مربوط طبق ضوابطی که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور اعلام میشود، قابل استرداد به معامل یا موکل خواهد بود.

تبصره ۵ ـ اولین انتقال خودرو از کارخانجات سازنده و یا مونتاﮊ کننده داخلی و یا واردکنندگان (نمایندگی های رسمی شرکتهای خارجی) به خریداران و همچنین هرﮔونه انتقال به صورت صلح و هبه به نفع دولت، نهادهای عمومی غیر دولتی، دانشگاهها و حوزه های علمیه مشمول ﭘرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع این ماده نخواهد بود.

تبصره ۶ ـ قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای

وارداتی که مبنای محاسبه مالیات و عوارض بندهای (ب) و (ج) ماده (۴۳) و مالیات نقل و انتقال قرار میﮔیرند، همه ساله بر اساس آخرین مدل توسط سازمان امور مالیاتی کشور تا پانزدهم دی ماه هر سال برای اجرا در سال بعد اعلام خواهد شد. مأخذ مذکور در مورد خودروهای وارداتی از تاریخ ابلاغ قابل اجراء میباشد.

این مهلت زمانی برای انواع جدید خودروهایی که بعد از تاریخ مزبور تولید آنها شروع یا به کشور وارد می‌شود لازم الرعایه نمیباشد. همچنین قیمت فروش یا مجموع ارزش ﮔمرکی و حقوق ورودی خودروهایی که تولید آنها متوقف میشود توسط سازمان یاد شده و متناسب با آخرین مدل ساخته شده تعیین میﮔردد.

تبصره ۷ ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ادارات راهنمایی و رانندگی) مکلف است هنگام نقل و انتقال خودروهای دولتی به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی، نسخه ﭘرداخت شده قبض مالیات نقل و انتقال مربوط را اخذ و سپس نسبت به ثبت انتقال در سوابق اقدام نماید.

ماده ۴۳ـ مالیات و عوارض خدمات خاص به شرح زیر تعیین میﮔردد:

الف ـ حمل و نقل برون شهری مسافر در داخل کشور با وسایل زمینی (به استثناء ریلی)، دریایی و هوایی ﭘنج درصد(۵%) بهای بلیط ( به عنوان عوارض)

ب ـ عوارض سالیانه انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین اعم از تولید داخلی یا وارداتی حسب مورد معادل یک در هزار قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا یک در هزار مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها.

تبصره ـ عوارض موضوع بند (ب) این ماده در مورد خودروهای با عمر بیش از ده سال (به استثناء خودروهای گاز سوز) به ازای سپری شدن هر سال (تا مدت ده سال) به میزان سالانه ده درصد (۱۰%) و حداکثر تا صد درصد (۱۰۰%) عوارض موضوع بند مزبور این ماده افزایش مییابد.

ج ـ شماره گذاری انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین اعم از تولید داخل و یا وارداتی به استثناء

خودروهای سواری عمومی درون شهری یا برون شهری حسب مورد سه در صد (۳%) قیمت فروش کارخانه و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها [دو درصد (۲%) مالیات و یک درصد(۱%)عوارض].

حکم ماده (۱۷) این قانون و تبصره های آن به مالیات و عوارض این ماده قابل تسری نمیباشد.

ماده ۴۴ـ به ﭘیشنهاد کار ﮔروهی متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس)، وزیر بازرگانی، وزیر ذیربط و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و تصویب هیأت وزیران، وجوهی بابت صدور، تمدید و یا اصلاح انواع کارتها و مجوزهای مربوط به فعالیت موضوع مواد (24)، (26)، (47) تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب27/11/1380 و ماده (80) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب28/12/1373 از متقاضیان دریافت و به حساب درآمد عمومی ( نزد خزانه داری کل کشور) واریز میﮔردد.

ماده ۴۵ ـ به دولت اجازه داده میشود بابت خروج هر مسافر از مرزهای هوایی دویست و ﭘنجاه هزار

(۲۵۰,۰۰۰) ریال و از مرزهای دریایی و زمینی مبلغ پنجاه هزار (۵۰,۰۰۰) ریال از مسافران دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل کشور) واریز نماید. تغییرات این مبالغ هر سه سال یک بار با توجه به نرخ تورم با تصویب هیأت وزیران تعیین میﮔردد.

تبصره ـ دارندگان گذرنامه های سیاسی و خدمت،خدمه وسایل نقلیه عمومی زمینی و دریایی و خطوط

ﭘروازی، دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور (دارندگان اجازه خروج دانشجویی) بیمارانی که با مجوز شورای ﭘزشکی جهت درمان به خارج از کشور اعزام میﮔردند، دارندگان ﭘروانه گذر مرزی و جانبازان انقلاب اسلامی که برای معالجه به کشورهای دیگر اعزام میشوند، همچنین ایرانیان مقیم خارج از کشور دارای کارنامه شغلی از وزارت کار و امور اجتماعی، در خصوص ﭘرداخت وجوه موضوع این ماده، مستثنی میباشند.

ماده-۴۶

الف ـ مالیاتهای موضوع مواد (۴۲) و (۴۳) و وجوه موضوع ماده (۴۵) این قانون به حساب یا حسابهای درآمد عمومی مربوط که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) تعیین و از طریق سازمان امور مالیاتی کشور اعلام میشود، واریز میﮔردد.

ب ـ وصول عوارض موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (۴۳) این قانون به شهرداری محل محول میشود و عوارض مزبور نیز به حساب شهرداری محل فعالیت واریز میﮔردد.

ج ـ عوارض موضوع بند (ج) ماده (۴۳) به حساب تمرکز وجوه، موضوع تبصره (۲) ماده (۳۹) واریز میشود تا حسب ترتیبات تبصره مزبور توزیع و هزینه ﮔردد.

د ـ مالیات و وجوه دریافتی موضوع مواد (۴۲)، (۴۳) و (۴۵) این قانون که توسط سازمان امور مالیاتی کشور وصول میﮔردد مشمول احکام فصل نهم باب ﭼهارم قانون مالیاتهای مستقیم مصوب27/11/1380 و اصلاحات بعدی آن است.

هـ ـ اختلاف و استنکاف از ﭘرداخت وجوه دریافتی موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (۴۳) این قانون که توسط شهرداریها وصول میﮔردد، مشمول احکام ماده(۷۷)قانون اداره شهرداریها۱۶ خواهد بود. و ﭘرداخت مالیات و عوارض موضوع ماده (۴۳) این قانون ﭘس از موعد مقرر موجب تعلق جریمه های معادل دو درصد (۲%) به ازاء هر ماه نسبت به مدت تأخیر خواهد بود.

ماده ۴۷-

الف- اشخاصی که مبادرت به حمل و نقل برون شهری مسافر در داخل کشور با وسایل نقلیه زمینی، دریایی و هوایی مینمایند، مکلفند ﭘنج درصد (۵%) بهای بلیط موضوع بند (الف) ماده (۴۳) این قانون

را با درج در بلیط و یا قرارداد حسب مورد، به عنوان عوارض از مسافران اخذ و عوارض مذکور مربوط به هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب شهرداری محل فروش بلیط واریز نمایند.

ب- مالکان خودروهای سواری و وانت دو کابین اعم از تولید داخل یا وارداتی مکلفند عوارض سالیانه

خودروهای متعلق به خود، موضوع بند (ب) ماده (۴۳) این قانون را به نرخ یک در هزار قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی (وارداتی) براساس قیمتهای مندرج در جداولی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام میﮔردد، محاسبه و به حساب شهرداری محل واریز نمایند.

ج- تولیدکنندگان انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین تولید داخل (به استثناء خودروهای سواری که به عنوان خودروهای عمومی شماره گذاری میشود) مکلفند مالیات و عوارض موضوع بند (ج) ماده (۴۳) این قانون را در تاریخ فروش با درج در اسناد فروش از خریداران اخذ و مالیات و عوارض مذکور را حسب مقررات موضوع ماده (۲۱) به ترتیب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام میشود، واریز نمایند.

تبصره ۱ ـ واردکنندگان یا مالکان خودروهای سواری وانت دو کابین وارداتی (به استثناء خودروهای سواری که عنوان خودرو عمومی شماره گذاری میشوند) حسب مورد مکلفنـد قبـل از شـماره ﮔـذاری بـا مراجعـه بـه ادارات امور مالیاتی شهر محل شماره ﮔذاری نسبت به ﭘرداخـت مالیـات و عـوارض موضـوع ایـن مـاده اقـدام نمایند.

تبصره ۲ ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (معاونت راهنمایی و رانندگی) مکلف است قبل از شـماره ﮔذاری انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین وارداتـی بـه اسـتثناء خودروهـای سـواری و عمـومی درون شهری یا برون شهری، ﮔواهی ﭘرداخت مالیات و عوارض را از واردکنندگان یـا مالکـان حسـب مـورد اخـذ و ضمیمه اسناد مربوط نموده و از شمارهﮔذاری خودروهای مزبور که مالیات و عوارض آن ﭘرداخت نشده است، خودداری نماید. ﮔواهی مزبور توسط اداره امور مالیاتی ﭘس از وصول وجوه متعلق صادر خواهد شد.

ماده ۴۸ـ به منظور تأمین هزینه اجراء برنامه هـای نگهـداری، بهسـازی و امنیـت ﭘـرواز و توسـعه زیـر بناهـا در فرودگاه هـا و نیـز اسـتفاده از تجهیـزات و سیسـتم های جدیـد فرودﮔـاهی و هوانـوردی و امنیتـی، بـه شـرکت فرودگاه های کشور اجازه داده میشود با تصـویب شـورای عـالی هواﭘیمـایی کشـوری دو درصـد (۲%) قیمـت فروش بلیط مسافران ﭘروازهای داخلی را دریافت کند.

ماده ۴۹ـ آئین نامه اجرائی احکام مقرر در این فصل حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب ایـن قـانون بـه ﭘیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.

 
نرم افزار حسابداری
اظهارنامه مالیاتی
مالیات
خرید نرم افزار حسابداری
بهترین نرم افزار حسابدرای
آموزش نرم افزار حسابداری
مالیاتهای مستقیم
مالیات ها و عوارض خاص
مقالات مرتبط