قوانین مالیاتی

قوانین مالیاتی جدید سال 96

اصلی ترین تغییرات در ماده 100 قوانین مالیاتی داده شده است که مشاغل را مکلف به ارائه اظهارنامه تا آخر خرداد ماه مینماید.
ماده 100 مودیان موضوع این فصل این قانون مکلف اند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیت‌های شغلی خود را در یک­ سال مالیاتی برای هر واحد شغلی یا برای هر محل جداگانه طبق‌ نمونه‌ای که وسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد تنظیم و تا آخر خرداد ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات ‌متعلق را به نرخ مذکور در ماده (131) این قانون پرداخت نمایند.

تبصره- سازمان امور مالیاتی کشور می­تواند برخی از مشاغل یا گروههایی از آنان را که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده(84) این قانون باشد از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مودیان مذکور را به‌صورت مقطوع تعیین و وصول نماید. در مواردی که مودی کمتر از یک سال مالی به فعالیت اشتغال داشته باشد مالیات متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول می‌شود.

حکم این تبصره مانع از رسیدگی به اظهارنامه‌های مالیاتی تسلیم شده در موعد مقرر نخواهد بود..


فهرست تغییرات ایجاد شده اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال96

اوایل خرداد 1396 سازمان امور مالیاتی کشور اظهارنامه های مالیاتی مربوط به عملکرد سال 1395 را از طریق سایت Tax.gov.irدر دسترس مودیان مالیاتی قرارداد.لیکن در اظهارنامه مالیاتیاظهارنامه مالیاتی جدید ارایه شده تغییراتی در قوانین مالیاتی ایجاد شده که لازم است مودیان مالیاتی از آن مطلع باشند:

 1. تعداد صفحات اظهارنامه اشخاص حقوقی از 25 صفحه به 27 صفحه افزایش پیدا کرده است.و در جداول صفحات اظهارنامه مالیاتی جابجایی هایی صورت گرفته است.
  در صفحه 1 اظهارنامه اطلاعات هویتی مودی تغییر محسوسی ایجاد نشده است.
 2. در صفحه 2 اظهارنامه اطلاعات حسابهای بانکی با گردش بدهکار و بستانکارطی دوره مالی و مانده حساب مورد درخواست است.
 3. در صفحه 2 اظهارنامه جدول سایر محل های فعالیت حذف شده است.
 4. در صفحه 3 اظهارنامه که از صفحات کلیدی اظهارنامه می باشد علاوه بر سوالات قبلی تا ردیف 9 از ردیف 10 سوالاتی در مورد تغییر نشانی و تغییر نام شرکت مورد درخواست می باشد.
 5. در صفحه 3 اظهارنامه ردیف 13آخرین وضعیت پرونده مالیاتی سال قبل شرکت مورد درخواست می باشد.
  وضعیت های مورد درخواست:
  1-تشخیص
  2-قطعی
  3-عدم فعالیت
  4-اجراء
  5-بدون اطلاع
  6-اولین سال فعالیت
 6. در صفحه 3 اظهارنامه ردیف 14افزایش درآمد نسبت به سال قبل مورد درخواست می باشد.
  در صورت پاسخ بلی درآمد ابرازی سال قبل و سال جاری مورد و درصد افزایش مورد درخواست می باشد.
 7. در صفحه 3 اظهارنامه ردیف 15آیا بدهی مالیاتی سال قبل خود را تسویه نموده اید؟ مورد درخواست می باشد.
 8. در صفحه 3 اظهارنامه ردیف 16آیا شرکت دارای دفاتر رسمی ثبت شده می باشد؟مورد درخواست می باشد.در صورت پاسخ بلی درج کد رهگیری اخذ دفاتر قانونی الزامی است.
 9. در صفحه 5 اظهارنامه علاوه بر اطلاعات قبلی در مورد هیئت مدیره تاریخ عضویت و پایان عضویت و صورتجلسه انتخاب و ثبت آن در مرجع ثبت شرکتها مورد درخواست .
 10. در صفحه 6 اظهارنامه مالیاتی دفاتر به دو بخش تقسیم شده است : دفاتر دستی و دفاترماشینی (مکانیزه)
  درجدول 3-1 دفاتردستی علاوه بر شماره ثبت دفاتر قانونی درج کد رهگیری پلمب دفاتر از طرف اداره ثبت شرکتها الزامی است.
  در جدول 3-2 ارائه مشخصات دفاتر ماشینی(مکانیزه،الکترونیکی) اطلاعات زیر مورد درخواست است.
  الف . مشخصات نرم افزار حسابداری مورد استفاده
  ب . نام شرکت تولید کننده نرم افزار
  ج . نوع بانک اطلاعاتی
  د . تاریخ نصب
  ر .مورد استفاده و جهت اطلاعاین بخش هنوز غیر فعال است.
  از صفحه 7 تا صفحه 11 اظهارنامه در جداول مربوطه تغییر محسوسی ایجاد نشده است.
 11. تغییرات صفحه 12 اظهارنامه مالیاتی
  صفحه ترازنامه از صفحه 20اظهارنامه سال قبل به صفحه12اظهارنامه سال جاری منتقل شده است.
  در جدول ترازنامه تغییر ایجاد شده است منتها در انتهای صفحه ترازنامه اطلاعات زیر مورد درخواست است.
  الف . مبلغ خرید طی دوره داراییهای ثابت مشهود
  ب . مبلغ خرید سایر داراییها
 12. تغییرات صفحه 13 اظهارنامه مالیاتی
  صفحه سود و زیان از صفحه21 اظهارنامه سال قبل به صفحه 13 منتقل شده است.
  ردیف 18 و 19-سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی تفکیک شده است
  در انتهای صفحه سود و زیان اطلاعات زیر مورد درخواست است.
  1-ناخالص فروش ضایعات
  2-ناخالص فروش دارایی های غیر منقول
  3-ناخالص فروش سایر دارایی ها
  4-ناخالص فروش مواد اولیه
  5-مبلغ خریدهای هزینه ای (سایر خریدها)مورد درخواست است.(خرید هایی که مستقیمادر فرایند تولید وارد نشده است. در خصوص مبلغی که در ردیف 19 صفحه سود وزیان درج شده است.)
  درجداول صفحات تغییری ایجاد نشده است.
 13. تغییرات صفحه15 اظهارنامه مالیاتی ، این صفحه ای جدید در اظهارنامه مالیاتی سال جدید می باشد.
  این صفحه مخصوص کارفرمایان است.اطلاعات پرداختی قراردادها و صورت وضعیت های تایید شده با مبلغ آنها مورد درخواست است.
 14. تغییرات صفحه16 اظهارنامه مالیاتی
  این صفحه نیز جدیداست و مخصوص پیمانکاران است و اطلاعات دریافتی قراردادها و صورت وضعیت های تایید شده مورد درخواست است.
 15. تغییرات صفحه17اظهارنامه مالیاتی
  این صفحه نیز جدید است و اطلاعات شامل (فصل،نوع فهرست،شماره پیگیری ارسال ، تاریخ ارسال و وضعیت شامل عدم معامله و یا عدم ارائه فهرست معاملات مورد درخواست است.
  در جداول صفحات 18 و 19 اظهارنامه مالیاتی تغییر محسوسی ایجاد نشده است.
 16. صفحه20اظهارنامه مالیاتیاظهارنامه مالیاتی
  از ادغام صفحه فروش و بهای تمام شده ی کالای فروش رفته اظهارنامه سال قبل به وجود آمده است.
  تغییرات ایجاد شده در جدول فروش به شرح زیر است
  1-اطلاعات فروش داخلی به طور کلی مورد درخواست است.
  2-اطلاعات صادرات(فروش خارجی)بطور کلی مورد درخواست است.
  و در جدول بهای تمام شده کالای فروش رفته تغییری ایجاد نشده است.
 17. تغییرات ایجاد شده در جدول درآمد پیمانکاری و ارایه خدمات صفحه 21 اظهارنامه مالیاتی
  جمع درآمد ناخالص پیمانکاری داخلی و خارجی مورد درخواست است.
  در جداول صفحات 22 تا 25اظهارنامه مالیاتی تغییر محسوسی ایجاد نشده است.
 18. در صفحه 26 اظهارنامه مالیاتی مربوط به محاسبه مالیات بردرآمد ابرازی تغییر قابل توجهی ایجاد نشده
  فقط ردیف 18 پرداخت انجام شده مالیاتی بطور یکجا مورد درخواست است .
  جدول مربوط به پرداخت های انجام شده در اظهارنامه مالیاتی سال قبل حذف شده است.
 19. تغییرات صفحه 27اظهارنامه مالیاتی
  آخرین صفحه اظهارنامه
  اطلاعات مورد در خواست به شرح زیر خلاصه شده است:
  1-مشخصات تهیه کننده اظهارنامه(مودی یا نماینده ی وی)مسئول تهیه اظهارنامه مالیاتی دارنده امضاء
  2-اطلاعات مدیر امور مالی ،حسابرس مودی
  3-مشخصات حسابرس یا موسسه حسابرسی

برای رفع سئوالات مالیاتی خود می توانید با شرکت نرم افزاری قیاس به شماره تلفن021-61952 داخلی 1 تماس حاصل فرمائید.