قوانین مالیاتی امور گمرکی

ماده (۶) قانون امور گمركی – هرگاه ضمن موافقتنامه های بازرگانی دولت با كشورهای بیگانه برای كالاي معيني حقوق گمركی به مأخذی غير از آنچه كه در جدول تعرفه ضميمه اين قانون مقرر است معين بشود مادام كه موافقتنامه هاي مزبور به قوت خود باقی ميباشد حقوق گمركي آن كالا مطابق مأخذ تعيين شده در موافقتنامه ها و با رعايت شرايط مقرر در آنها دريافت میگردد مگر اينكه در تعرفه ضميمه اين قانون حقوق گمركی كمتری به آن تعلق گیرد و يا از حقوق گمركی بخشوده شده باشد.
 ماده (۳۷) قانون امور گمركی – علاوه بر معافيتهای مذكور در جدول تعرفه پیوست اين قانون و معافيت های دیگری كه بموجب قوانين خاص يا برطبق قراردادهای مصوب مجلس برقرار شده در موارد زير نيز كالای وارده از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض معاف ميباشد ولی هزينه گمركی بايد پرداخت شود.

۱- كالای متعلق به پادشاهان و روسای كشورهای خارجی و همراهان آنها؛

۲- الف: اشياء و كالاي مورد استفاده رسمي مأموريت هاي سياسي خارجي و اشياء و كالاي مورد استفاده مامورين سياسي خارجي و بستگان آنها در حدود مقررات كنوانسيون وين راجع به روابط دیپلماتيك مورخ ۱۸ آوريل ۱۹۶۱ و به شرط معامله متقابل و با تشخيص وزارت امور خارجه و گمرك ايران در هر مورد؛

ب: اشياء و كالاي مورد استفاده رسمي مأموريتهاي كنسولي خارجي و اشياء مورد استفاده سركنسولها و كنسولها و كنسولياران رسمي مشروط بر آنكه طي مدت نه ماه از تاريخ استقرار آنها به سمت مزبور در ايران وارد شده باشد و به شرط رعايت معامله متقابل و با تشخيص وزارت امور خارجه و گمرك ايران در هر مورد؛

تبصره ـ معافيت هاي گمركي كنسولي موضوع اين بند به شرط معامله متقابل تا پايان دوره خدمت مأموران كنسولي خارجي در ايران قابل تمديد است.

ج : اشيا و كالاي مورد استفاده رسمي نمايندگی هاي سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصي وابسته به آن و اشياء مورد استفاده كاركنان و كارشناسان سازمان ملل متحد مأمور خدمت در ايران در حدود مقررات مندرج در كنوانسيون (Convention) مربوط به مزايا و مصونيتهاي سازمان ملل متحد مورخ ۱۳ فوريه ۱۹۴۶ با تشخيص وزارت امور خارجه و گمرك ايران در هر مورد؛

د: اشياء و كالاي مورد استفاده كارشناسان خارجي كه از محل كمكهاي فني و اقتصادي و علمي و فرهنگی ممالك خارجي و مؤسسات بين المللي به ايران اعزام مي‌شوند برابر مقرراتي كه در آئين نامه مزايا و معافيتهاي كارشناسان خارجي مصوب ۲۳ تير ماه ۱۳۴۵ كميسيون دارائي مجلس ﭘيش بيني شده است با تشخيص وزارت امور خارجه و گمرك ايران در هر مورد؛

۴- كالاي ترانزيت خارجي، مرجوعي، انتقالي، كابوتاﮊ و واردات موقت همچنين صادرات كشور از ﭘرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض بخشوده است ولي مشمول ﭘرداخت هزينه هاي گمركي خواهد بود. شرايط و مقررات و تشريفات ورود و خروج اين گونه كالا در آئين نامه گمركي تعيين مي شود؛

۵-لوازم خانه و اشياي شخصي مستعمل ايرانيان مقيم خارجه اعم از مسافر با گذرنامه عادي، خدمت و يا سياسي كه مدت اقامت آنان در خارج يكسال يا بيشتر بوده و شش ماه آخر آن متوالي باشد و لوازم خانه و اشياء مستعمل اتباع خارجه كه براي اقامت به ايران وارد ميشوند مشروط براينكه:

الف ـ لوازم و اشياي مزبور از كشور محل اقامت مسافر حمل و يكماه قبل تا نه ماه بعد از ورود مسافر به گمرك برسد مگر در موارد فرس ماﮊور، به تشخيص كميسيون رسيدگی به اختلافات گمركي

ب ـ لوازم و اشياي مزبور با وضع و شئون اجتماعي آنان مناسب بوده و جنبه تجاري نداشته باشد.

ج ـ ظرف مدت ﭘنج سال قبل از آن از ﭼنين معافيتي استفاده نكرده باشند؛

تبصره ۱ـ كارمندان دولت كه براي انجام مأموريت يكساله و يا بيشتر بخارج اعزام مي شوند در صورتي كه قبل از پايان مأموريت و توقف يك ساله از خارج احضار شوند مشمول شرط مدت يك سال توقف مذكور در اين بند نخواهند بود؛

تبصره ۲ـ منظور از اشياء و لوازم شخصي مذكور در اين قانون اشيائي است كه عرفا فقط مورد استفاده صاحب آن قرار گیرد و منظور از لوازم خانه اشيائي است كه عرفا مورد استفاده خانواده صاحب آن اشياء هنگام اقامت در يك محل باشد؛

۷- آلات و ابزار دستي مربوط به كار يا حرفه ايرانيان و خارجياني كه به ايران مي آيند؛

۸- اشياء شخصي و اثاثه منزل و افزار كار مستعمل ايرانياني كه در كشورهاي خارجه فوت مي‌شوند با ارائه گواهي تحرير كه تنظيمي از طرف مأمورين كنسولي دولت جمهوري اسلامي ايران يا مقامات صلاحيت دار محلـي (به تشخيص وزارت امور خارجـه در مواردي كه مأمورين كنسولي دولت جمهوري اسلامي در كشور محل فوق نباشند) مشروط بر اينكه گواهي تحرير تركه مزبور حداكثر ظرف شش ماه بعد از فوت تنظيم شده باشد.

تبصره ـ معافيت هاي موضوع بندهاي ۵ تا ۸ اين ماده شامل وسايط نقليه نخواهد بود.

۹- هدايائي كه از طرف دولتها، اشخاص و مؤسسات خارجي به دولت، شهرداري ها، دانشگاه ها و مؤسسات آمــوزش عالي و مراكز تحقيقاتي، مؤسسات خيريه و عام المنفعه، حوزه هاي علميـه، بقاع متبركه، نهادهاي انقلابي و سازمانهاي رهائي بخش داده ميشود، بشرط غيرتجاري بودن اعم از كلي يا جزئي.

تبصره ـ شــركتها، مؤسسات و سازمانهاي دولتي كه بطور تجـاري اقدام به ورود و صدور كالا مي نمايند مشمول اين بند نمی گردند.

۱۲- اشياي باستاني مربوط به ميراث فرهنگ و تمدن ايران اعم از اينكه قبلا به خارج از كشور برده شده و يا در خارج از كشور بدست آمــده باشد، با تشخيص و تاييد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.

۱۳- اشيائي كه به منظور تشكيل آرشيـوها و مـوزه ها و نمايشگاه هاي فرهنگی، هنـري، كتابخانه ها، آموزش سمعي و بصري و هنري، مبادلات فرهنگی و هنري، تعمير و مرمت آثار باستاني بوسيله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي وارد كشور مي شود.

۱۴- اشياي عتيقه مربوط به ميــراث فرهنگی و تمــدن ساير كشورها كه براي ايجاد و يا تكميل موزه‌هاي عمومي وارد كشور شود به تشخيص و تاييد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

۱۵- ظروف عادي و لفاف هاي متعارفي بيروني كالاي وارده همچنین قرقره و تكيه گاه هاي همانند مربوط به كالاي وارده كه ارزش آنها جداگانه در سياهه خريد منظور شده و به صورت ورود موقت به منظور امكان اعاده بخارج اظهار مي شود. كالاي صادر شده كه به هر علت عينا بازگشت داده مي شود با رعايت ماده ۲ قانون استرداد حقوق گمركي مواد اوليه مصنوعات ماشيني كارخانه هاي داخلي مصوب ۱۳۴۵

۱۶- مقدار سوخت و روغن مصرفي وسايط نقليه در ورود و خروج از كشور

۱۷- نتاج دامهائي كه براي تعليف از كشور خارج و يا به كشــور وارد شده و پس از تعليف باز مي ﮔردند.

۱۸- نمونه هاي تجاري بي بها با رعايت كنوانسيون (Convention) مربوط

۱۹- مـدال و نشانهایي كه از طرف دولت ها و مؤسسات خارجــي بين المللي رسما به اتباع ايران اعطاء ميشود.

تبصره ـ كالاي موضوع بندهاي ۱،۲،۵،۶،۷،۸،۹،۱۰،۱۱،۱۲،۱۳،۱۴ كه طبق قانون قابل ورود باشد از لحاظ ممنوعيت و محدويت مشمول مقررات عمومي صادرات و واردات نخواهد بود.

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
Enter Captcha Here :