قوانین مالیاتی امور گمرکی

تاریخ انتشار: 1396/04/19

قوانین مالیاتی امور گمرکی

ماده (۶) قانون امور گمرکی - هرگاه ضمن موافقتنامه های بازرگانی دولت با کشورهای بیگانه برای کالای معینی حقوق گمرکی به مأخذی غیر از آنچه که در جدول تعرفه ضمیمه این قانون مقرر است معین بشود مادام که موافقتنامه های مزبور به قوت خود باقی میباشد حقوق گمرکی آن کالا مطابق مأخذ تعیین شده در موافقتنامه ها و با رعایت شرایط مقرر در آنها دریافت میگردد مگر اینکه در تعرفه ضمیمه این قانون حقوق گمرکی کمتری به آن تعلق گیرد و یا از حقوق گمرکی بخشوده شده باشد.

 ماده (۳۷) قانون امور گمرکی - علاوه بر معافیتهای مذکور در جدول تعرفه پیوست این قانون و معافیت های دیگری که بموجب قوانین خاص یا برطبق قراردادهای مصوب مجلس برقرار شده در موارد زیر نیز کالای وارده از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض معاف میباشد ولی هزینه گمرکی باید پرداخت شود. ۱- کالای متعلق به پادشاهان و روسای کشورهای خارجی و همراهان آنها؛

۲- الف: اشیاء و کالای مورد استفاده رسمی مأموریت های سیاسی خارجی و اشیاء و کالای مورد استفاده مامورین سیاسی خارجی و بستگان آنها در حدود مقررات کنوانسیون وین راجع به روابط دیپلماتیک مورخ ۱۸ آوریل ۱۹۶۱ و به شرط معامله متقابل و با تشخیص وزارت امور خارجه و گمرک ایران در هر مورد؛

ب: اشیاء و کالای مورد استفاده رسمی مأموریتهای کنسولی خارجی و اشیاء مورد استفاده سرکنسولها و کنسولها و کنسولیاران رسمی مشروط بر آنکه طی مدت نه ماه از تاریخ استقرار آنها به سمت مزبور در ایران وارد شده باشد و به شرط رعایت معامله متقابل و با تشخیص وزارت امور خارجه و گمرک ایران در هر مورد؛ تبصره ـ معافیت های گمرکی کنسولی موضوع این بند به شرط معامله متقابل تا پایان دوره خدمت مأموران کنسولی خارجی در ایران قابل تمدید است.

ج : اشیا و کالای مورد استفاده رسمی نمایندگی های سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصی وابسته به آن و اشیاء مورد استفاده کارکنان و کارشناسان سازمان ملل متحد مأمور خدمت در ایران در حدود مقررات مندرج در کنوانسیون (Convention) مربوط به مزایا و مصونیتهای سازمان ملل متحد مورخ ۱۳ فوریه ۱۹۴۶ با تشخیص وزارت امور خارجه و گمرک ایران در هر مورد؛ د: اشیاء و کالای مورد استفاده کارشناسان خارجی که از محل کمکهای فنی و اقتصادی و علمی و فرهنگی ممالک خارجی و مؤسسات بین المللی به ایران اعزام می‌شوند برابر مقرراتی که در آئین نامه مزایا و معافیتهای کارشناسان خارجی مصوب ۲۳ تیر ماه ۱۳۴۵ کمیسیون دارائی مجلس ﭘیش بینی شده است با تشخیص وزارت امور خارجه و گمرک ایران در هر مورد؛

۴- کالای ترانزیت خارجی، مرجوعی، انتقالی، کابوتاﮊ و واردات موقت همچنین صادرات کشور از ﭘرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض بخشوده است ولی مشمول ﭘرداخت هزینه های گمرکی خواهد بود. شرایط و مقررات و تشریفات ورود و خروج این گونه کالا در آئین نامه گمرکی تعیین می شود؛ ۵-لوازم خانه و اشیای شخصی مستعمل ایرانیان مقیم خارجه اعم از مسافر با گذرنامه عادی، خدمت و یا سیاسی که مدت اقامت آنان در خارج یکسال یا بیشتر بوده و شش ماه آخر آن متوالی باشد و لوازم خانه و اشیاء مستعمل اتباع خارجه که برای اقامت به ایران وارد میشوند مشروط براینکه: الف ـ لوازم و اشیای مزبور از کشور محل اقامت مسافر حمل و یکماه قبل تا نه ماه بعد از ورود مسافر به گمرک برسد مگر در موارد فرس ماﮊور، به تشخیص کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی ب ـ لوازم و اشیای مزبور با وضع و شئون اجتماعی آنان مناسب بوده و جنبه تجاری نداشته باشد.

ج ـ ظرف مدت ﭘنج سال قبل از آن از ﭼنین معافیتی استفاده نکرده باشند؛ تبصره ۱ـ کارمندان دولت که برای انجام مأموریت یکساله و یا بیشتر بخارج اعزام می شوند در صورتی که قبل از پایان مأموریت و توقف یک ساله از خارج احضار شوند مشمول شرط مدت یک سال توقف مذکور در این بند نخواهند بود؛

تبصره ۲ـ منظور از اشیاء و لوازم شخصی مذکور در این قانون اشیائی است که عرفا فقط مورد استفاده صاحب آن قرار گیرد و منظور از لوازم خانه اشیائی است که عرفا مورد استفاده خانواده صاحب آن اشیاء هنگام اقامت در یک محل باشد؛

۷- آلات و ابزار دستی مربوط به کار یا حرفه ایرانیان و خارجیانی که به ایران می آیند؛

۸- اشیاء شخصی و اثاثه منزل و افزار کار مستعمل ایرانیانی که در کشورهای خارجه فوت می‌شوند با ارائه گواهی تحریر که تنظیمی از طرف مأمورین کنسولی دولت جمهوری اسلامی ایران یا مقامات صلاحیت دار محلـی (به تشخیص وزارت امور خارجـه در مواردی که مأمورین کنسولی دولت جمهوری اسلامی در کشور محل فوق نباشند) مشروط بر اینکه گواهی تحریر ترکه مزبور حداکثر ظرف شش ماه بعد از فوت تنظیم شده باشد. تبصره ـ معافیت های موضوع بندهای ۵ تا ۸ این ماده شامل وسایط نقلیه نخواهد بود.

۹- هدایائی که از طرف دولتها، اشخاص و مؤسسات خارجی به دولت، شهرداری ها، دانشگاه ها و مؤسسات آمــوزش عالی و مراکز تحقیقاتی، مؤسسات خیریه و عام المنفعه، حوزه های علمیـه، بقاع متبرکه، نهادهای انقلابی و سازمانهای رهائی بخش داده میشود، بشرط غیرتجاری بودن اعم از کلی یا جزئی. تبصره ـ شــرکتها، مؤسسات و سازمانهای دولتی که بطور تجـاری اقدام به ورود و صدور کالا می نمایند مشمول این بند نمی گردند.

۱۲- اشیای باستانی مربوط به میراث فرهنگ و تمدن ایران اعم از اینکه قبلا به خارج از کشور برده شده و یا در خارج از کشور بدست آمــده باشد، با تشخیص و تایید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

۱۳- اشیائی که به منظور تشکیل آرشیـوها و مـوزه ها و نمایشگاه های فرهنگی، هنـری، کتابخانه ها، آموزش سمعی و بصری و هنری، مبادلات فرهنگی و هنری، تعمیر و مرمت آثار باستانی بوسیله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وارد کشور می شود.

۱۴- اشیای عتیقه مربوط به میــراث فرهنگی و تمــدن سایر کشورها که برای ایجاد و یا تکمیل موزه‌های عمومی وارد کشور شود به تشخیص و تایید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

۱۵- ظروف عادی و لفاف های متعارفی بیرونی کالای وارده همچنین قرقره و تکیه گاه های همانند مربوط به کالای وارده که ارزش آنها جداگانه در سیاهه خرید منظور شده و به صورت ورود موقت به منظور امکان اعاده بخارج اظهار می شود. کالای صادر شده که به هر علت عینا بازگشت داده می شود با رعایت ماده ۲ قانون استرداد حقوق گمرکی مواد اولیه مصنوعات ماشینی کارخانه های داخلی مصوب ۱۳۴۵

۱۶- مقدار سوخت و روغن مصرفی وسایط نقلیه در ورود و خروج از کشور

۱۷- نتاج دامهائی که برای تعلیف از کشور خارج و یا به کشــور وارد شده و پس از تعلیف باز می ﮔردند. ۱۸- نمونه های تجاری بی بها با رعایت کنوانسیون (Convention) مربوط ۱۹- مـدال و نشانهایی که از طرف دولت ها و مؤسسات خارجــی بین المللی رسما به اتباع ایران اعطاء میشود. تبصره ـ کالای موضوع بندهای ۱،۲،۵،۶،۷،۸،۹،۱۰،۱۱،۱۲،۱۳،۱۴ که طبق قانون قابل ورود باشد از لحاظ ممنوعیت و محدویت مشمول مقررات عمومی صادرات و واردات نخواهد بود.

قوانین مالیاتی