سـايـر مـقـررات مالیاتی

ماده ۳۴ـ مؤديان مشمول ماليات موضوع اين قانون مكلفند از دفاتر، صورتحسابها و ساير فرمهاي مربوط، ماشينهاي صندوق و يا ساير وسايل و روش‌هاي نگهداري حساب كه سازمان امور مالياتي كشور تعيين مي‌كند، استفاده نمايند. مدارك مذكور بايد به مدت ده سال بعد از سال مالي مربوط توسط مؤديان نگهداري و در صورت مراجعه مأموران مالياتي به آنان ارائه شود.
 ماده ۳۵ ـ سازمان امور مالياتي كشور موظف است طرح لازم براي توسعه، تجهيز، آموزش و تربيت كاركنان مالياتي، آموزش و ترويج فرهنگ مالياتي از طريق رسانه ها و ساز و كارهـاي مناسـب در سـطح كشـور در طـول يك دوره زماني حداكثر ﭘنج ساله را تهيه و تنظيم نمايد. همچنين سازمان مذكور مجاز است، بـراي اجـراء ايـن قانون نسبت به تملك انواع دارايي هاي سرمايه اي (از جمله فضاي اداري و تجهيزات مـورد نيـاز) اقـدام نمايـد.

دولت مكلف است اعتبار و مجوزهاي مورد نياز براي اجراء اين مـاده را در لـوايح بودجـه سـالانه كـل كشـور منظور نمايد.

ماده ۳۶ ـ بودجه سازمان امور مالياتي كشور و واحـدهاي اسـتاني ذي ربـط هـر سـال بـصـورت متمركـز در رديف جداگانه اي در قوانين بودجه منظور و به طور صد در صد (۱۰۰%) تخصيص يافته تلقي ميشود و جهـت انجام هزينه هاي جاري و تملك دارايي هاي سرمايه اي ستاد سازمان و واحدهاي استاني در اختيار سازمان مزبور قرار داده ميشود.

ماده ۳۷ـ يك در هزار از وجوهي كه بابت ماليات، عوارض و جرائم متعلق موضـوع ايـن قـانون وصـول مـيﮔردد، در حساب مخصوصي در خزانه به نام سازمان امور مالياتي كشور واريز مـيﮔـردد و معـادل آن از محـل اعتباري كه در قوانين بودجه سنواتي منظور ميﮔردد، در اختيار سـازمان مزبـور قـرار خواهـد ﮔرفـت تـا بـراي آموزش، تشويق و جايزه به مصرف كنندگان و مؤديان هزينه نمايد. وجوه ﭘرداختي به استناد اين بنـد از شـمول ماليات و كليه مقررات مغاير مستثني است.

يك نفر از اعضاء كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با تصويب مجلس شوراي اسلامي به عنـوان نـاظر بر اقدامات سازمان امور مالياتي كشور در اين مورد تعيين ميﮔردد.

وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است سالانه ﮔزارشي از ميزان و نحوه توزيع وجوه موضوع اين ماده بين مصرف كنندگان و مؤديان را به كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
Enter Captcha Here :