مدیریت دانش

نقش داده کاوی در مدیریت دانش

مدیریت دانش، فرایند نظام وار برای به دست آوردن، سازمان دهی، تأیید کردن، اعمال، به اشتراک گذاری، بازآوری اطلاعات دقیق و صریح برای تقویت کارهای سازمانی، افزایش مطابقت سازمانی، افزایش ارزش محصولات و خدمات موجود و یا ایجاد محصولات دانش، فرایندها و خدمات است. دانش نو ممکن است….

داده‌کاوی به مفهوم استخراج اطلاعات نهان و یا الگوها و روابط مشخص در حجم زیادی از داده‌ها در یک یا چند بانک اطلاعاتی بزرگ است.
مدیریت دانش، فرایند نظام وار برای به دست آوردن، سازمان دهی، تأیید کردن، اعمال، به اشتراک گذاری، بازآوری اطلاعات دقیق و صریح برای تقویت کارهای سازمانی، افزایش مطابقت سازمانی، افزایش ارزش محصولات و خدمات موجود و یا ایجاد محصولات دانش، فرایندها و خدمات است. دانش نو ممکن است ایجاد یا کسب شده باشد. دانش از طریق نمایه سازی عناصر دانش نمایه سازی می شود، بر پایه محتوا غربال می‌گردد و پیوندها و روابطی میان عناصر بنیان می‌نهد. این دانش با مخزن دانش یکپارچه شده و به کاربر منتقل می‌شود تا فرایند تصمیم سازی او را پشتیبانی کند. این کارکرد دانش ممکن است در نگهداری دانش که در آن دانش موجود، اصلاح یا نو می‌شود، نتیجه بخش باشد.
هدف نهایی داده کاوی، استخراج دانش معتبر و سودمند از پایگاه های دادگان عظیم است. از این رو، داده کاوی ممکن است نقشی فعال برای ایجاد دانش داشته باشد.
چه موقع و كجا دادهكاوي نياز است؟

  • مسئله ای پيچيده و ناساخت يافته و يا نيمه ساخت يافته وجود داشته باشد.
  • داده‌های مرتبط وجود داشته باشند و به آنها دسترسی داشت.
  • داده ها در يكجا مجتمع شده و انباره داده ها ايجاد شود.
  • توانايی كامپيوترها امكان استفاده از نرم افزارهای مرتبط با داده كاوی را به ما بدهند.
  • مديران نياز به استفاده از دانش استخراج شده از داده ها را حس كرده باشند.

مراحل داده کاوی:

خبرنامه مرداد و شهریور 95