گردش حساب ها

مرور تحليلی گردش حساب ها

يكی از قابليتهای مهم نرم افزارها امكان نمايش حسابها است. در نسل قديم مرور حسابها فقط به شكل پله ای ميسر بود ولي در نسل جديد قياس مرور به شكل تحليلی هم امكان پذير می‌باشد. در اين مرور كاربر می‌تواند تاثير هر كدام از ماهيتهای حسابداری مانند تفصيل، مركز هزينه يا پروژه در ارتباط با حسابهای معين، كل و تفصيل را در ساختار ماتريسی بررسی و مشاهده نمايد.

اين مدل نمايش، ديد تحليلی و فنی از كاربر طلب می‌كند و بر همين اساس نيز ممكن است برخی كاربران در نگاه اول متوجه تمام كاربردهای آن نشوند و مدل مرور پله ای قدیم را كه هنوز در نسل جديد حفظ شده است را ترجيح دهند ولي به مرور زمان قابليتها و مزايای مدل مرور تركيبی را پيدا كرده و از آن استفاده خواهند كرد. معمولا فرم مرور تحلیلی بيشتر مورد استقبال مديران مالی قرار می‌گيرد.

خبرنامه خرداد و تیر 95