سخن سردبیر

سخن سردبیر خبرنامه مرداد و شهریور 95

در شركتهايی كه سرمايه اصلي آنها دانش كاركنان می‌باشد، حفظ و نگهداری اين دانش از اهميت بسزايی برخوردار می‌باشد. شركت سياق نيز از جمله اين شركتها می‌باشد. سرمايه اصلي اين شركت تجهيزات رايانه ای و اداری شركت نمی‌باشد بلكه دانشي است كه كارشناسان واحدهای مختلف با خود دارند. اين دانش يا به صورت مستندات و فايلهايی است كه در اختيار دارند و يا در حال توليد آنها می‌باشند و يا دانشی است كه به صورت ضمنی در ذهن خود از طریق تجربی و يا آكادميك به آن رسيده اند.

براي حفظ اين دانش راههای مختلفی وجود دارد كه اصولی‌ترين آنها در قالب ابزارها و روشهای مديريت دانش توسط نظريه پردازان و دانشمندان علوم مديريت و IT ارائه شده است.

چند سالی است كه سياق از ابزارهای مختلفی به منظور حفظ مستندات و دانش سازمان خود استفاده نموده است ولی نتيجه مطلوبی نگرفته است بنابراین از اوايل امسال به صورت منسجم با استفاده از ابزار SHAREPOINT تلاشهايی را آغاز نموده است كه مراحل پايلوت آن در واحد استقرار با موفقيت به اتمام رسيد. اميد است در ديگر واحدهای سياق نيز اين سيستم عملياتی گردد تا تمامی جامعه ذينفعان سياق از آن منتفع گردند.

خبرنامه مرداد و شهریور 95