سخن سردبیر

سخن سردبیر خبرنامه خرداد و تیر 95

در سازمانها ظرفیتهای متنوعی وجود دارد که استفاده نکردن از این ظرفیتها موجب به بار آمدن هزینه و فرصت ازدست رفته در سازمان می‌گردد همچنین اگر این ظرفیتها در راستای اهداف سازمان با یکدیگر تعامل سازنده نداشته باشند هر کدام یک از ماهیتهای موجود در این بین موجب تضعیف دیگری و در نهایت تضعیف کل زنجیره ارزش سازمان می‌گردد.

رویکرد استراتژیک سیاق استفاده از ظرفیتهای موجود و هم افزایی ظرفیتهای موجود در سازمان می باشد یکی از مهمترین این ظرفیتها، جامعه نمایندگان قیاس می‌باشد که با اصلاحاتی که در ساختار فروش قیاس صورت گرفته است نقش این جامعه بسیار پررنگترگردیده است در حال حاضر ابزارهای قوی و یکپارچه ای به منظور منسجم بودن ارتباطات این جامعه تهیه گردیده است که  در آینده نزدیک این ابزارها برای جامعه مشتریان پیاده سازی می‌گردد و رویکرد سیاق در ارتباط با تشکیل جامعه واحد شرکای تجاری سیاق محقق می‌گردد.