گزارش گيری

تغييرات عمده در مدل های گزارش گيری

در نسل جديد قياس+ مدل های گزارش گيری به سه نوع گزارشات تحليلی، نموداری و داشبوردی تقسيم بندی شده است كه در نسل قديم فقط مدل گزارشات تحلیلی مدنظر بوده است.
گزارشات مهم مانند چاپ اسناد حسابداری يا خريد و فروش و… ديگر به شكل چند گزارش با مدلهای متفاوت نيستند بلكه در مدل جديد اين گزارشات فرم جدا داشته و با كاربر در تعامل هستند.

يك سری گزارشات تحليلی در قسمت مركز گزارش اضافه شده است كه مناسب مديران ميانی سازمانها می‌باشد و فلسفه وجودی آنها بيشتر جمع بندی عملكرد و گزارشات معمول تحليلی و مقايسه است.

مدل سوم با عنوان گزارشات داشبوردی که در صفحه اول قياس+ نمایش داده می‌شود و فلسفه آنها بيشتر نمایش روند كسب و كار و ايجاد حساسیتها و آلارمهای لازم برای مديران بالا دستی می‌باشد.

قياس+ در ورژنهاي بعدي روي اين مدل گزارشات برنامه هاي توسعه اي نیز دارد.

خبرنامه خرداد و تیر 95