ارزیابی عملکرد

ارزیابی عملکرد کارکنان

در همه شرکتهای موفق نظامهایی برای برنامه‌ریزی و اندازه‌گیری کیفیت حرکت شرکت در مسیر برنامه ریزی طراحی می‌شود.
در همین راستا و برای ایجاد انگیزش بیشتر و جبران خدمات کارکنانی که بیش از سایرین در مسیر حرکت شرکت موثر باشند نظامهای کارانه یا پرداختی تشویقی ایجاد می‌گردد تا انجام کار موثر و برنامه ریزی شده در سازمان نهادینه شود.
سیاق نظام برنامه‌ریزی و پایش کارها را بعد از تجربه ناموفق سالهای قبل، از پاییز 94 دوباره به عنوان پایلوت در واحد تولید خود اجرا کرد و در زمستان 94 این نظام را در واحدهای استقرار و فروش هم عملیاتی نمود.

در این نظام جریان های کاری شرکت در قالب پروژه ها، برنامه ها و تسکها برای دوره سه ماهه و به تفکیک ماه به ماه برنامه ریزی شده و کیفیت انجام کارها توسط کارکنان در طی ماه ثبت می‌گردد و نظامی شبیه به نظام کنترل پروژه در دل نرم افزار سیاق این گردش اطلاعاتی را کنترل می‌نماید.
کیفیت و کمیت کارهای قرار به انجام توسط هر واحد در سه ماه ابتدای سال اعلام و سیستم ارزیابی عملکرد سیاق با تعریف اقلام آماری و تشکیل شاخصهای آماری، کیفیت حرکت واحد و پرسنل را در مسیر برنامه ریزی شده تحلیل کرده و نتایج را نشان می‌دهد.
این نظام برای بهار سال 95 با دقت وکیفیت بیشتری اجرا شد و در نتیجه اجرای آن، برخی واحد ها و پرسنل موفق به انجام کارهای خویش در قالب برنامه شده‌اند.
بدیهی است اجرای این نظام چالش ها و نواقصی را داراست که در هر دوره به نسبت دوره قبل کمتر می‌شوند ولی اتفاق مثبتی که با اجرای نظام کنترل پروژه و کارانه رخ می‌دهد، برنامه‌ریزی و الزام حرکت در مسیر برنامه است و این نکته که هم پرسنل و هم مدیر واحد برنامه کاری خود را همیشه در دسترس دارند و برای پیش بینی ها می‌توانند از آن استفاده نمایند کمترین نتیجه اجرای این طرح می‌باشد.
ضمن تشکر از همکاری مدیران و پرسنل در راستای اجرای این طرح اعلام می‌نماییم برای دوره های بعدی اجرای طرح با ابزارهای جدید و دقیق‌تر در حال انجام است.

خبرنامه خرداد و تیر 95