[…] رو به افزایش است، اگر مردم عادی اعتماد نداشته باشند تورم ممکن است همچنان باقی بماند. در حالی که تصمیمات سرمایه […]