بخش ششم – ثبت سند افتتاحیه در حسابداری

برای ثبت سند افتتاحیه در حسابداری، پس از تعریف کالاها در سیستم برای موجودی اول دوره کالاها باید سند موجودی اول دوره برای هر سهامدار ثبت نمود.

از فرم تنظیمات گزینه سند افتتاحیه را انتخاب کنید.

 

سند افتتاحیه

از تب افتتاحیه کالای انبار،  موجودی کالا و فی  را برای هر کالا در انبار  وارد نمائید، سپس دکمه ثبت را کلیک نمایید.

برای این پروژه برای هر سه سهامدار به صورت مجزا سه سند موجودی اول دوره ثبت می نمائیم.