در نسخه جدید آیتم مبلغ سقف تجمیع برای محاسبه ی گزارشات فصلی در فرم گزارشات فصلی مطابق تصویر اضافه شده است. در ورژن های قبلی در قسمت تنظیمات سیستم در قسمت خرید و فروش در دسترس بود.

تغییر مکان آیتم مبلغ سقف تجمیع

در نسخه جدید آیتم مبلغ سقف تجمیع برای محاسبه ی گزارشات فصلی در فرم گزارشات فصلی مطابق تصویر اضافه شده است. در ورژن های قبلی در قسمت تنظیمات سیستم در قسمت خرید و فروش در دسترس بود.