وبلاگ بخش های اصلی نرم افزار حسابداری

بخش های اصلی نرم افزار حسابداری

1395/10/25

بخش های اصلی نرم افزار حسابداری

بخش های اصلی نرم افزار حسابداری قیاس مانند دیگر سیستم ها دارای یک ورودی خروجی و لایه تراکنش به منظور تحلیل تراکنشها می باشد.

سیستم اطلاعاتی حسابداری به عنوان بخشی از سیستم اطلاعاتی مدیریت بیشترین اطلاعات را به مدیریت جهت اجرای وظایف ارایه می‌دهد. اﻣﺮوزه در ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﻓﻌﺎل در ﺻﻨﺎﯾﻊ، اﻣﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻣﺪﯾﺮان ارﺷﺪ و رده ﺑﺎﻻ ﺑر اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺪﯾﺮان ﮐﺎرآﻣﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺧﻮد را ﺑﺮاﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﯾﻪ و اﺳﺎﺳﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ واﺣﺪﻫﺎی ﻣﻮﺛﺮ در ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی اﺗﺨﺎذ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

سیستم های حسابداری با توجه به ماهیت کاربری آنها در تمامی ارگانهایی که در آنها تراکنش مالی صورت می گیرد قابل استفاده می باشد. سیستم حسابداری مانند دیگر سیستم ها دارای یک ورودی خروجی و لایه تراکنش به منظور تحلیل تراکنشها می باشد. سیستم اطلاعاتی حسابداری به عنوان بخشی از سیستم اطلاعاتی مدیریت بیشترین اطلاعات را به مدیریت جهت اجرای وظایف ارایه می‌دهد.

اﻣﺮوزه در ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﻓﻌﺎل در ﺻﻨﺎﯾﻊ، اﻣﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻣﺪﯾﺮان ارﺷﺪ و رده ﺑﺎﻻ ﺑر اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺪﯾﺮان ﮐﺎرآﻣﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺧﻮد را ﺑﺮاﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﯾﻪ و اﺳﺎﺳﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ واﺣﺪﻫﺎی ﻣﻮﺛﺮ در ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی اﺗﺨﺎذ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. سیستم های حسابداری با توجه به ماهیت کاربری آنها در تمامی ارگانهایی که در آنها تراکنش مالی صورت می گیرد قابل استفاده می باشد. با توجه به اینکه تمامی شرکتها به نوعی دارای تراکنشهای مالی می باشند این نوع سیستم ها دارای کاربرد در تمامی شرکتها می باشند.

بکارگیری اطلاعات با دامنه وسیع، صحیح و دقیق، به هنگام، یکپارچه و تجمیع یافته و قابل اتکا در تصمیم گیری ها، برنامه ریزی ها و کنترل منابع می تواند در رضایت مدیران از عملکرد سازمان و در نهایت کارایی آن بسیا مؤثر باشد.

ضرورت و اهمیت آگاهی از میزان تطابق توانمندی و خصوصیات سیستم های اطلاعاتی حسابداری با نیازهای اطلاعاتی شرکت باعث شناسایی نقاط قوت و ضعف سیستم خواهد شد. مدیران با درک تطابق خصوصیات و ظرفیت سیستم اطلاعاتی حسابداری با نیازهای سازمان این مقوله را جدی تر گرفته و برای پیاده سازی مطلوب سیستمهای اطلاعاتی حسابداری به منظور بهبود عملکرد و حداکثر کردن ارزش شرکت سرمایه گذاری بیشتری می‌کنند.

یک سیستم حسابداری مانند دیگر سیستمها اگر ورودی اطلاعات ساختار اشتباه داشته باشد، اطلاعات به صورت اشتباه پردازش می گردد و در نهایت گزارشات اشتباه به مدیران مالی ارائه می دهد؛ این گزارشات یا گزارشات استاندارد حسابداری مانند دفاتر روزنامه , دفاتر کل , دفاتر گروه و ... می باشد و یا برخی از گزارشات می توانند خاص منظوره باشند که با توجه به نیاز سازمان لازم است که این اطلاعات به ذینفعان سازمان ارائه گردد برای اینگونه از گزارشات لازم است که سیستم دارای قابلیت گزارش ساز باشد. در طراحی این نوع سیستم ها ایجاد لایه های کنترلی به منظور بررسی اطلاعات و اعتبار سنجی اولیه اطلاعات VALIDATION بسیار مهم میباشد کنترل اعتبار سنجی اطلاعات می تواند به دو صورت گیرد یا به صورت برخط REALTIME که همزمان با ورود اطلاعات توسط کاربر این اطلاعات بررسی می گردد و نوع دوم حالت تراکنشی می باشد و در زمان ثبت تراکنش اطلاعات بررسی می گردد.

بخش های اصلی نرم افزار حسابداری
نرم افزار خرید و فروش

نرم افزار خرید و فروش

ثبت اسناد خرید و فروش با امکان قیمت گذاری و لیست تخفیفها، تعیین واسطه، قواعد و قوانین ارزش افزوده و
نرم افزار حسابداری تحت وب قیاس

نرم افزار حسابداری تحت وب قیاس

ثبت تمام اسناد مالی و تهیه گزارشات تحلیلی و مدیریتی برای یک حسابدار در عین ساده بودن، پیچیده تلقی می
بسته نرم افزار خدماتی قیاس

بسته نرم افزار خدماتی قیاس

امروزه امکان صدور فاکتور خرید و فروش در فرآیند فروش مجموعه هایی که انواع خدمات را به مشتریــان ارائه
نرم افزار خزانه داری

نرم افزار خزانه داری

ثبت کلیه دریافت ها و پرداخت ها به انضمام عملیات مربوط به چک مانند عملیات در جریان وصول کردن، برگشت و